Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOTRZYMAĆ OBIETNIC

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Wyra­żam radość z przy­spie­sze­nia toku prac nad ini­cja­ty­wą usta­wo­daw­czą „Zatrzy­maj abor­cję”, doty­czą­cą ochro­ny w fazie pre­na­tal­nej dzie­ci cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych. Nie jest to całość pro­jek­tu „Zatrzy­maj abor­cję”, dla­te­go że całość doty­czy w ogó­le zaka­zu zabi­ja­nia dzie­ci w fazie pre­na­tal­nej, ale jest to jakiś krok do przo­du. Pro­jekt cie­szył się wiel­ką popu­lar­no­ścią i zebrał 830 tys. pod­pi­sów, czy­li tyle, ile do tej pory nie zebrał żaden z podob­nych pro­jek­tów. Liczę na to, że par­la­men­ta­rzy­ści, odwo­łu­jąc się do wła­sne­go sumie­nia, posta­ra­ją się o to, aby naj­pierw dotrzy­mać obiet­nic, któ­re zosta­ły zło­żo­ne, a następ­nie, żeby usza­no­wać pra­wo do życia każ­de­go czło­wie­ka. Sko­ro tak wie­le mówi się o pra­wach czło­wie­ka, dobrze było­by, żeby to pra­wo zosta­ło zacho­wa­ne tak­że w odnie­sie­niu do dziec­ka naj­słab­sze­go, czy­li takie­go, któ­re nie może się bro­nić. Wzy­wam też wszyst­kich do modli­twy w tej inten­cji, aże­by duch dobrych praw inspi­ro­wał wszyst­kich, któ­rzy podej­mu­ją decy­zje w tej waż­nej dzie­dzi­nie.

Frag­ment wypo­wie­dzi, 10 I 2018 r.