Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

N I E D Z I E L A : Pwt 18,15–20; 1 Kor 7,32–35; Mk 1,21–28

JEZUS NAUCZA JAKO MAJĄCY WŁADZĘ

W mie­ście Kafar­naum Jezus w sza­bat wszedł do syna­go­gi i nauczał. Zdu­mie­wa­li się jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, któ­ry ma wła­dzę, a nie jak ucze­ni w Piśmie. Był wła­śnie w syna­go­dze czło­wiek opę­ta­ny przez ducha nie­czy­ste­go. Zaczął on wołać: Cze­go chcesz od nas, Jezu­sie Naza­rej­czy­ku? Przy­sze­dłeś nas zgu­bić. Wiem, kto jesteś: Świę­ty Boży. Lecz Jezus roz­ka­zał mu suro­wo: Milcz i wyjdź z nie­go. Wte­dy duch nie­czy­sty zaczął go tar­gać i z gło­śnym krzy­kiem wyszedł z nie­go. A wszy­scy się zdu­mie­li, tak że jeden dru­gie­go pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nie­czy­stym roz­ka­zu­je i są mu posłusz­ne. I wnet roze­szła się wieść o Nim wszę­dzie po całej oko­licz­nej kra­inie gali­lej­skiej.
ROZWAŻANIE
Już w Kafar­naum, na począt­ku dzia­łal­no­ści Jezu­sa, słu­cha­cze zauwa­ży­li, że mają do czy­nie­nia z naucza­niem, któ­re pły­nie od kogoś mają­ce­go wła­dzę. Jak­by na potwier­dze­nie tej intu­icji Jezus roz­ka­zu­je duchom nie­czy­stym i te posłusz­nie wyko­nu­ją Jego pole­ce­nia. Jezus ma wła­dzę, wiel­ką wła­dzę. Nawet wię­cej, nie­ogra­ni­czo­ną wła­dzę. I może w każ­dej chwi­li z niej sko­rzy­stać. Może tak­że z niej nie sko­rzy­stać. Tak jest za każ­dym razem, gdy zbli­ża się do ludz­kie­go ser­ca, pro­po­nu­jąc dro­gę nawró­ce­nia. Nie­ogra­ni­czo­na wła­dza Jezu­sa zatrzy­mu­je się przed czło­wie­kiem, któ­ry może tej wła­dzy nie uznać. Dla­cze­go Jezus postę­pu­je w ten spo­sób? Zro­zu­mie­my to, jeśli odkry­je­my, na czym pole­ga poko­ra miło­ści.

(rs)