Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MIEJCIE ODWAGĘ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Znaj­du­je­my się w Sali Okna Papie­skie­go Pała­cu Arcy­bi­sku­pów Kra­kow­skich. Patrzy­my na to szcze­gól­ne okno, któ­re sta­ło się czę­ścią histo­rii, nie tyl­ko dla Kra­ko­wa, ale dla całe­go świa­ta mło­dych. W 1979 roku, kie­dy Karol Woj­ty­ła był tu po raz pierw­szy jako papież, zaczę­ła się histo­ria jego szcze­gól­nych roz­mów i dia­lo­gów z mło­dy­mi. Mło­dzi się zmie­nia­li, przy­cho­dzi­ły nowe poko­le­nia, ale Jan Paweł II cią­gle chciał z nimi być. (…) Kie­dy Jan Paweł II wraz z wie­kiem tra­cił siły wital­ne, wciąż wzy­wał do tego, by sta­wiać sobie wyma­ga­nia, nie bać się wyzwań i dążyć do świę­to­ści. Tego też życzę sty­pen­dy­stom – by nie zabra­kło wam odwa­gi w podą­ża­niu za Chry­stu­sem i otwie­ra­niu swo­ich serc na Nie­go. Sta­wiaj­cie sobie wspa­nia­łe ide­ały, bądź­cie kon­se­kwent­ni w ich reali­za­cji i wyma­gaj­cie od sie­bie. Bo kie­dy czło­wiek od sie­bie wyma­ga, potra­fi być dla innych wzo­rem i auto­ry­te­tem. Sta­waj­cie się auto­ry­te­ta­mi, to zna­czy
ludź­mi, któ­rzy mają odwa­gę myśleć samo­dziel­nie, nie pod­da­jąc się bez­re­flek­syj­nej masie uwo­dzą­cych i kłam­li­wych haseł. Mieć odwa­gę zabie­rać głos i tym samym pocią­gać za sobą innych.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas spo­tka­nia opłat­ko­we­go ze sty­pen­dy­sta­mi Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, Kra­ków, 20 I 2018 r.