Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DUCHOWOŚĆ PUSTYNI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Uro­czy­sto­ści ku czci św. Paw­ła, pustel­ni­ka z Egip­tu, towa­rzy­szy co roku nowen­na do św. Paw­ła pustel­ni­ka, czy­li tzw. Paweł­ki. Każ­de­go dnia modli­twy roz­po­czy­na­ją się uro­czy­stą pro­ce­sją do kapli­cy świę­te­go, ude­ko­ro­wa­nej w kolo­rach fla­gi pau­liń­skiej. (…) W jaki spo­sób może nam pomóc w naszym nawró­ce­niu i uwie­rze­niu Ewan­ge­lii doświad­cze­nie św. Paw­ła, pustel­ni­ka, i pau­li­nów? Z pew­no­ścią może nas zachę­cić do tego, by pod­jąć oso­bi­stą wal­kę o pano­wa­nie nad sobą. Aby wyjść na naszą wła­sną pusty­nię ducho­wą, gdzie do gło­su docho­dzi to, co w nas bar­dzo głę­bo­ko ukry­te. Ducho­wość pusty­ni pozwa­la poznać same­go sie­bie i spo­tkać się z Bogiem. Nasza ducho­wa pusty­nia nie musi być miej­scem geo­gra­ficz­nym o takiej nazwie. Jest to raczej jakie­kol­wiek miej­sce odosob­nie­nia i ciszy, gdzie moż­na sta­nąć twa­rzą w twarz z głę­bo­ki­mi pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi życia. To jest pusty­nia ducho­wa. Jest ona miej­scem rodze­nia się coraz bar­dziej dyna­micz­nej wia­ry, któ­ra prze­kształ­ca życie czło­wie­ka. Na pusty­ni Bóg ocze­ku­je, że czło­wiek let­ni, czło­wiek małej wia­ry, sta­nie się żar­li­wy w wie­rze i pod­da­niu się Panu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji uro­czy­sto­ści św. Paw­ła Pierw­sze­go Pustel­ni­ka, Wągro­wiec, kościół Wnie­bo­wzię­cia NMP, 21 I 2018 r.