Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PODRÓŻ APOSTOLSKA DO CHILEPERU

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w Waty­ka­nie, 24 stycz­nia br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Dwa dni temu wró­ci­łem z podró­ży apo­stol­skiej do Chi­le i Peru. Bra­wa dla Chi­le i dla Peru! Dwa wspa­nia­łe naro­dy! (…)
Moje przy­by­cie do Chi­le poprze­dzi­ły róż­ne mani­fe­sta­cje pro­te­sta­cyj­ne z róż­nych powo­dów, jak to czy­ta­li­ście w dzien­ni­kach. A to uczy­ni­ło mot­to mojej wizy­ty jesz­cze bar­dziej aktu­al­nym i żywym: „Mi paz os doy – pokój mój daję wam”. Są to sło­wa Jezu­sa (…). Nie tyl­ko każ­dy z nas potrze­bu­je daru poko­ju, ale tak­że współ­cze­sny świat, prze­ży­wa­ją­cy tę „woj­nę świa­to­wą w kawał­kach”. Pro­szę was bar­dzo: módl­my się o pokój! (…) W pierw­szej Eucha­ry­stii, cele­bro­wa­nej w inten­cji poko­ju i spra­wie­dli­wo­ści, roz­brzmia­ły bło­go­sła­wień­stwa, zwłasz­cza „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój, albo­wiem oni będą nazwa­ni syna­mi Boży­mi” (Mt 5,9). Jest to bło­go­sła­wień­stwo, któ­re nale­ży świad­czyć sty­lem ści­słe­go kon­tak­tu, bli­sko­ści, dzie­le­nia się, umac­nia­jąc w ten spo­sób, z pomo­cą łaski Chry­stu­sa, tkan­kę wspól­no­ty kościel­nej i całe­go spo­łe­czeń­stwa. (…) Spo­tka­nia z mło­dzie­żą oraz z Uni­wer­sy­te­tem Kato­lic­kim Chi­le odpo­wie­dzia­ły na klu­czo­we wyzwa­nie, jakim jest zaofe­ro­wa­nie wspa­nia­łe­go sen­su życia nowych poko­leń. Mło­dym zosta­wi­łem pro­gra­mi­stycz­ne sło­wo św. Alber­ta Hur­ta­do: „Co zro­bił­by Chry­stus na moim miej­scu?”. (…) Nie wol­no ukry­wać kon­flik­tów. (…) Trze­ba wybrać wła­ści­wy moment i roz­ma­wiać ze sobą. Kon­flikt roz­wią­zu­je się w ten spo­sób: poprzez dia­log.
W Peru mot­to wizy­ty brzmia­ło: „Uni­dos por la espe­ran­za – Zjed­no­cze­ni dla nadziei”. Zjed­no­cze­ni nie w jało­wej jed­no­li­to­ści, ale w całym bogac­twie róż­nic, któ­re dzie­dzi­czy­my z histo­rii i kul­tu­ry. Zaświad­czy­ło o tym dosko­na­le spo­tka­nie z luda­mi peru­wiań­skiej Ama­zo­nii, któ­re zapo­cząt­ko­wa­ło tak­że pro­ces Syno­du dla Pan-Ama­zo­nii, zwo­ła­ne­go na paź­dzier­nik 2019 r. (…) Pierw­szą publicz­ną Mszę św. w Peru cele­bro­wa­łem na brze­gu oce­anu, w pobli­żu mia­sta Tru­jil­lo. (…) Rów­nież w Tru­jil­lo odby­ło się nabo­żeń­stwo maryj­ne, pod­czas któ­re­go uko­ro­no­wa­łem Mat­kę Bożą z La Puer­ta, ogła­sza­jąc ją „Mat­ką Miło­sier­dzia i Nadziei”. Ostat­ni dzień podró­ży, w minio­ną nie­dzie­lę, miał miej­sce w Limie, z sil­nym akcen­tem ducho­wym i kościel­nym. W naj­bar­dziej zna­nym sank­tu­arium Peru, w któ­rym czczo­ny jest obraz Ukrzy­żo­wa­nia nazy­wa­ny „Señor de los Mila­gros”, spo­tka­łem się z oko­ło 500 zakon­ni­ca­mi klau­zu­ro­wy­mi, życia kon­tem­pla­cyj­ne­go: są one praw­dzi­wym „płu­cem” wia­ry i modli­twy dla Kościo­ła i dla spo­łe­czeń­stwa. (…) Rów­nież mło­dym Peru­wiań­czy­kom wska­za­łem świę­tych, jako męż­czyzn i kobie­ty, któ­rzy nie tra­ci­li cza­su na „maki­jaż” swe­go wize­run­ku, ale podą­ża­li za Chry­stu­sem, któ­ry spoj­rzał na nich z nadzie­ją. Jak zawsze, sło­wo Jezu­sa nada­je peł­ny sens wszyst­kie­mu, podob­nie Ewan­ge­lia ostat­niej cele­bra­cji eucha­ry­stycz­nej pod­su­mo­wa­ła orę­dzie Boga do swe­go ludu w Chi­le i Peru, „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię!” (Mk 1,15). Tak więc – zda­wał się mówić Pan – przyj­mij­cie pokój, któ­ry wam daję. (…) Módl­my się za te dwa sio­strza­ne naro­dy Chi­le i Peru, aby Pan im bło­go­sła­wił.