Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RZECZPOSPOLITADOBRO WSPÓLNE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Stu­le­cie nie­pod­le­gło­ści jest z pew­no­ścią wezwa­niem do odbu­do­wy wspól­no­ty naro­do­wej w sytu­acji, gdy jest ona podzie­lo­na. Potrzeb­ny jest ogrom­ny wysi­łek w tym kie­run­ku, tak­że ze stro­ny Kościo­ła. Nie cho­dzi jed­nak o to, aby poli­ty­cy róż­nych opcji sta­nę­li na jed­nej try­bu­nie 11 listo­pa­da i poda­li sobie ręce, a następ­ne­go dnia wró­ci­li do, czę­sto bez­względ­nej, wal­ki. Może­my zakli­nać rze­czy­wi­stość i jako Kościół mówić: Pogódź­cie się, bo jest stu­le­cie nie­pod­le­gło­ści! Ale nic z tego nie wyj­dzie, jeże­li zabrak­nie woli auten­tycz­ne­go spo­tka­nia i decy­zji o współ­pra­cy. Musi być to pogłę­bio­ny pro­ces, pro­wa­dzo­ny nie­za­leż­nie od uro­czy­stych obcho­dów rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Wszyst­kie stro­ny spo­ru muszą sobie uświa­do­mić, że dobro par­ty­ku­lar­ne musi ustą­pić przed wspól­nym dobrem wszyst­kich Pola­ków, jakim jest Rzecz­po­spo­li­ta. Musi­my być jed­no­ścią, bo cho­dzi o Rzecz­po­spo­li­tą. Musi to wybrzmieć z całą mocą. Poję­cie dobra wspól­ne­go jest klu­czem do roz­wią­za­nia naszych pro­ble­mów. A z tym wią­że się posza­no­wa­nie god­no­ści każ­dej oso­by i sza­cu­nek dla czło­wie­ka, tak­że wów­czas, gdy jest on adwer­sa­rzem poli­tycz­nym, oraz goto­wość do sta­nię­cia w praw­dzie.

Frag­ment wywia­du dla KAI, 29 I 2018 r.