Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ODWRÓCIĆ SIĘ OD GRZECHU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nawró­cić się to rady­kal­nie zmie­nić dotych­cza­so­wy kie­ru­nek swo­je­go życia. Wró­cić do Słoń­ca, wró­cić do Boga, któ­ry obda­rzył nas ist­nie­niem; powrót do Źró­dła. Ta zmia­na doko­nu­je się pod wpły­wem grun­tow­nej prze­mia­ny myśle­nia i dzia­ła­nia miesz­kań­ca tra­twy, jaką jest Zie­mia. Nawró­cić się, to zna­czy prze­my­śleć, pod­dać rewi­zji życie indy­wi­du­al­ne i spo­łecz­ne. Pozwo­lić Bogu wnik­nąć w zasa­dy rzą­dzą­ce naszym życiem. W osą­dach nie kie­ro­wać się roz­po­wszech­nio­ny­mi opi­nia­mi. Nawró­cić się, zna­czy nie żyć tak jak wszy­scy, nie postę­po­wać tak jak wszy­scy, nie uspra­wie­dli­wiać wła­snych dwu­znacz­nych albo nie­go­dzi­wych dzia­łań tym, że inni postę­pu­ją tak samo. Nie opie­rać się na osą­dzie wie­lu, ale na osą­dzie Bożym. Inny­mi sło­wy: szu­kać nowe­go sty­lu życia. „Nawró­cić się”, zna­czy uwol­nić się od samo­wy­star­czal­no­ści, dostrzec i pogo­dzić się z tym, że potrze­bu­je­my innych i Inne­go, czy­li Boga. Po czym pozna­je­my, że rze­czy­wi­ście się nawró­ci­li­śmy? Wła­śnie po tym, że znaj­du­jąc się w podob­nych oko­licz­no­ściach, nie popeł­nia­my tych samych grze­chów. (…) Odwró­ce­nie się od grze­chu to pierw­szy etap nawró­ce­nia, ale Jezus doma­ga się rów­nież dru­gie­go kro­ku: „wierz­cie w Ewan­ge­lię”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji uro­czy­sto­ści św. Paw­ła Pierw­sze­go Pustel­ni­ka, Wągro­wiec, kościół Wnie­bo­wzię­cia NMP, 21 I 2018 r.