Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PODSTAWĄ PRAWA MIŁOŚĆ DO BOGA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Przyj­ście Jezu­sa na świat uczy nas na czym powin­no być budo­wa­ne pra­wo. Chry­stus poka­zu­je, że ponad wszyst­kim jest miłość do Boga i dru­gie­go czło­wie­ka. Zosta­wił nam wła­śnie te przy­ka­za­nia, któ­re dla nas chrze­ści­jan są naj­waż­niej­szym punk­tem odnie­sie­nia. Dla wszyst­kie­go, co czy­ni­my, jak postrze­ga­my świat i jak chce­my w nim znaj­do­wać wła­ści­we dla sie­bie miej­sce i słu­żyć innym. Dzię­ki swo­je­mu wykształ­ce­niu i pra­cy przed­sta­wi­cie­le pra­wa zaj­mu­ją bar­dzo istot­ne miej­sce w służ­bie spo­łe­czeń­stwu, naro­do­wi i Pol­sce. (…) Rok kalen­da­rzo­wy, któ­ry się zaczął, jest nie­zwy­kle waż­ny z uwa­gi na obcho­dy 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Okres zabo­rów to były bar­dzo cięż­kie dla Pola­ków cza­sy – znie­wa­la­nia, łama­nia sumień i pra­wa oraz wyna­ra­da­wia­nia nasze­go spo­łe­czeń­stwa. Naro­do­wi pol­skie­mu uda­ło się jed­nak wywal­czyć wol­ność dzię­ki wier­no­ści chrze­ści­jań­skiej wie­rze i ogrom­nej miło­ści do Ojczy­zny. Osta­li­śmy się jako naród wła­śnie dla­te­go, że trwa­li­śmy przy chrze­ści­jań­skich war­to­ściach i umi­ło­wa­niu Boga i bliź­nie­go, któ­re prze­kła­da­ło się rów­nież na umi­ło­wa­nie kato­lic­kiej wia­ry i Ojczy­zny.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do praw­ni­ków pod­czas spo­tka­nia opłat­ko­we­go, 28 I 2018 r.