Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Z WEZWANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Każ­de dzie­ło Trój­cy Świę­tej w Koście­le ma swo­ją osta­tecz­ną przy­czy­nę i źró­dło swo­jej mocy w Duchu Świę­tym. Z tej racji i życie kon­se­kro­wa­ne win­no pozo­sta­wać w sta­łej, oso­bi­stej rela­cji do Ducha Świę­te­go. Podob­nie bowiem jak całe życie chrze­ści­jań­skie win­no być życiem według Ducha, tak też jest z samym życiem zakon­nym. U począt­ku tego życia kon­se­kro­wa­ne­go, kie­dy Chry­stus powo­łu­je męż­czyzn lub kobie­ty, by poszli za Nim, Jego głos i Jego przy­cią­ga­ją­ca siła dają się roz­po­znać dzię­ki wewnętrz­ne­mu dzia­ła­niu Ducha Świę­te­go, któ­re­go zada­niem jest uła­twie­nie zro­zu­mie­nia powo­ła­nia zakon­ne­go i wzbu­dze­nie pra­gnie­nia, aby udzie­lić na nie odpo­wie­dzi przez cał­ko­wi­te poświę­ce­nie życia Chry­stu­so­wi i Jego kró­le­stwu. To Duch roz­wi­ja w taj­ni­kach duszy łaskę powo­ła­nia, przy­go­to­wu­jąc dro­gę, na któ­rej ta łaska będzie mogła osią­gnąć swój cel. Od począt­ków pierw­sze­go mona­sty­cy­zmu aż po dzi­siej­sze cza­sy każ­da for­ma życia kon­se­kro­wa­ne­go rodzi­ła się z wezwa­nia Ducha. To Jego natchnie­nie dało począ­tek zarów­no życiu pustel­ni­cze­mu, jak i two­rze­niu się rodzin zakon­nych.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji XXII Świa­to­we­go Dnia Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, Kate­dra Poznań­ska, 2 II 2018 r.