Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Na począt­ku Wiel­kie­go Postu, w I nie­dzie­lę, Ewan­ge­lia przy­po­mi­na czter­dzie­sto­dnio­wy post Pana Jezu­sa. „Duch wypro­wa­dził Jezu­sa na pusty­nię. Czter­dzie­ści dni prze­był na pusty­ni, kuszo­ny przez sza­ta­na. Żył tam wśród zwie­rząt, anio­ło­wie zaś Mu usłu­gi­wa­li” (Mk 1,12–13). W cza­sie kusze­nia Pan Jezus rzekł do sza­ta­na: „Idź precz, sza­ta­nie” (Mt 4,10). Przy­po­mniał: „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, lecz każ­dym sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Św. Marek przy­po­mniał sło­wa Pana Jezu­sa wypo­wie­dzia­ne po poście na pusty­ni, na począt­ku publicz­nej dzia­łal­no­ści: „Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15). W atmos­fe­rę Wiel­kie­go Postu wpro­wa­dza nas Śro­da Popiel­co­wa z przej­mu­ją­cym obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem. Temu obrzę­do­wi towa­rzy­szą sło­wa: „Pamię­taj czło­wie­cze, że pro­chem jesteś i w proch się obró­cisz” (te sło­wa wypo­wia­da kapłan w cza­sie pogrze­bu, kła­dąc na trum­nie grud­kę zie­mi). W Śro­dę Popiel­co­wą przy­po­mi­na­ne są sło­wa Pana Jezu­sa: „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. War­to na począt­ku Wiel­kie­go Postu poroz­ma­wiać w rodzi­nie, w jaki spo­sób będzie prze­ży­wa­ny ten czas roz­wa­ża­nia męki Pana Jezu­sa, czas nawró­ce­nia, czas pojed­na­nia z Bogiem i bliź­ni­mi. Wie­le osób uczest­ni­czy w Dro­dze Krzy­żo­wej. Tysią­ce wier­nych uda­je się w Wiel­ki Pią­tek do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, aby uczest­ni­czyć w Miste­rium Męki Pań­skiej. Są tacy, któ­rzy uczest­ni­czą w Gorz­kich Żalach. Waż­ną cząst­ką Wiel­kie­go Postu są reko­lek­cje. Nie­któ­rzy czy­nią posta­no­wie­nia: obie­cu­ją Panu Jezu­so­wi, że w tym cza­sie będą prze­strze­gać postu w pią­tek (ten post obo­wią­zu­je cały rok). Są oso­by, któ­re powstrzy­mu­ją się od picia alko­ho­lu, nakła­da­ją sobie ogra­ni­cze­nia w oglą­da­niu tele­wi­zji, w korzy­sta­niu z Inter­ne­tu (w tym, co nie jest koniecz­ne). Modli­my się o pojed­na­nie w rodzi­nie, w sąsiedz­twie. „Nale­ży pamię­tać, że Kościół w żad­nym
przy­pad­ku nie może wyrzec się pro­po­no­wa­nia peł­ne­go ide­ału mał­żeń­stwa, pla­nu Boże­go w całej swej oka­za­ło­ści” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 307).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Co uczy­nię, co uczy­ni moja rodzi­na, by przy­jąć dar Wiel­kie­go Postu i by ten dar zaowo­co­wał w mał­żeń­stwie i rodzi­nie?