Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Rdz 9,8–15; 1 P 3,18–22; Mk 1,12–15

JEZUS BYŁ KUSZONY PRZEZ SZATANA, ANIOŁOWIE ZAŚ MU USŁUGIWALI


Duch wypro­wa­dził Jezu­sa na pusty­nię. Czter­dzie­ści dni prze­był na pusty­ni, kuszo­ny przez sza­ta­na. Żył tam wśród zwie­rząt, anio­ło­wie zaś Mu usłu­gi­wa­li. Po uwię­zie­niu Jana przy­szedł Jezus do Gali­lei i gło­sił Ewan­ge­lię Bożą. Mówił: Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię.
ROZWAŻANIE
W rela­cji św. Mar­ka Jezus roz­po­czy­na gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny od przy­po­mnie­nia: „Czas się wypeł­nił” i zaraz wska­zu­je na to, jak czło­wiek winien w tej sytu­acji postę­po­wać: „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. Co to jest wypeł­nie­nie cza­su? To histo­rycz­na chwi­la, gdy reali­zu­ją się zapo­wie­dzi pro­ro­ków. Przez wie­ki gło­szo­ne sło­wo Boże nio­sło obiet­ni­ce. Obiet­ni­ce zawsze budzą ludz­kie ocze­ki­wa­nia. I oto ujaw­nia się Jezus, wycze­ki­wa­ny Mesjasz. Jest peł­nia cza­su. To w oso­bie Pana jest peł­nia cza­su. Jego obec­ność dziś pośród nas rów­nież ozna­cza peł­nię cza­su. Nie będzie dla nas lep­sze­go cza­su, nie będzie korzyst­niej­szych warun­ków i nie ma sen­su marzyć o lep­szych oko­licz­no­ściach życia. Dziś jest peł­nia cza­su i dziś trze­ba na serio potrak­to­wać sło­wa wezwa­nia: nawra­caj­cie się… wierz­cie… Wła­śnie dla­te­go to dziś jest naj­waż­niej­szym momen­tem nasze­go życia.

(rs)