Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JUBILEUSZOWA NOWENNA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W roku 2018 przy­pa­da set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę. Głów­ne uro­czy­sto­ści, zwią­za­ne z tym jubi­le­uszem, będzie­my prze­ży­wać w listo­pa­dzie, ale modli­twa dzięk­czyn­na za dar wol­nej Ojczy­zny oraz proś­ba o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla niej powin­na być obec­na we wszyst­kich mie­sią­cach roku. Jej szcze­gól­nym wyra­zem będzie „Jubi­le­uszo­wa Nowen­na”. Roz­pocz­nie się ona w lutym, a zakoń­czy w paź­dzier­ni­ku. Nowen­na będzie naj­pierw dzięk­czy­nie­niem za to, że Bóg dał nasze­mu naro­do­wi licz­nych świę­tych i bło­go­sła­wio­nych, któ­rzy przy­czy­nia­li się do zacho­wa­nia wia­ry w rodzi­nach i nie­ustan­nej odno­wy ładu moral­ne­go w życiu Pola­ków. Będzie­my przy­wo­ły­wać wiel­kie posta­ci naszej histo­rii, umac­nia­jąc się ich odwa­gą w dawa­niu świa­dec­twa Bogu i gor­li­wo­ścią w służ­bie ludziom. Odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku było owo­cem wie­lo­ra­kich dzia­łań. Waż­ne były ini­cja­ty­wy poli­tycz­ne i mili­tar­ne, ale nie mniej istot­ne zna­cze­nie mia­ła for­ma­cja ducho­wa, pro­wa­dzo­na przez Kościół w para­fiach, sank­tu­ariach i licz­nych wspól­no­tach apo­stol­skich, któ­re w tym cza­sie powsta­ły.

Frag­ment Sło­wa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na temat „Jubi­le­uszo­wej Nowen­ny”, Kra­ków, luty 2018 r.