Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOŚWIADCZENIE CIERPIENIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nie da się zrozumieć zbawczej działalności Chrystusa bez tego, co stanowi uzdrawianie człowieka z licznych chorób fizycznych i psychicznych, bez wskrzeszenia umarłych. Egzorcyzmy i uzdrowienia uzupełniały się wzajemnie, wskazując na konieczność uzdrawiania całego człowieka, tzn. jego ducha i ciała. Kościół jest przekonany, że każdy człowiek cierpiący winien walczyć z chorobą i wszystkimi godziwymi sposobami starać się o zachowanie swego zdrowia. Kościół rozumie gorące pragnienie zdrowia człowieka chorego i radzi żarliwą modlitwę o uzdrowienie. Odwołanie się chorego i jego otoczenia do modlitwy nie wyklucza korzystania z naturalnych środków medycznych służących przywróceniu zdrowia. Doświadczenie cierpienia może stać się dla chrześcijanina uprzywilejowanym sposobem przekazywania łaski i źródłem, z którego może czerpać mądrość serca. Największą pomocą dla umierającego człowieka jest wiara w Boga i nadzieja na życie wieczne. (…) Jezus nie zakończył swojej pracy nad ludzkim cierpieniem w momencie swojej śmierci i zmartwychwstania, ale zlecił kontynuację tej pracy swoim uczniom, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Leczenie stanowi istotne zadanie ucznia Chrystusa.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji Światowego Dnia Chorego podczas Mszy św. w Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, 11 lutego 2018 r.