Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOŚWIADCZENIE CIERPIENIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nie da się zro­zu­mieć zbaw­czej dzia­łal­no­ści Chry­stu­sa bez tego, co sta­no­wi uzdra­wia­nie czło­wie­ka z licz­nych cho­rób fizycz­nych i psy­chicz­nych, bez wskrze­sze­nia umar­łych. Egzor­cy­zmy i uzdro­wie­nia uzu­peł­nia­ły się wza­jem­nie, wska­zu­jąc na koniecz­ność uzdra­wia­nia całe­go czło­wie­ka, tzn. jego ducha i cia­ła. Kościół jest prze­ko­na­ny, że każ­dy czło­wiek cier­pią­cy winien wal­czyć z cho­ro­bą i wszyst­ki­mi godzi­wy­mi spo­so­ba­mi sta­rać się o zacho­wa­nie swe­go zdro­wia. Kościół rozu­mie gorą­ce pra­gnie­nie zdro­wia czło­wie­ka cho­re­go i radzi żar­li­wą modli­twę o uzdro­wie­nie. Odwo­ła­nie się cho­re­go i jego oto­cze­nia do modli­twy nie wyklu­cza korzy­sta­nia z natu­ral­nych środ­ków medycz­nych słu­żą­cych przy­wró­ce­niu zdro­wia. Doświad­cze­nie cier­pie­nia może stać się dla chrze­ści­ja­ni­na uprzy­wi­le­jo­wa­nym spo­so­bem prze­ka­zy­wa­nia łaski i źró­dłem, z któ­re­go może czer­pać mądrość ser­ca. Naj­więk­szą pomo­cą dla umie­ra­ją­ce­go czło­wie­ka jest wia­ra w Boga i nadzie­ja na życie wiecz­ne. (…) Jezus nie zakoń­czył swo­jej pra­cy nad ludz­kim cier­pie­niem w momen­cie swo­jej śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia, ale zle­cił kon­ty­nu­ację tej pra­cy swo­im uczniom, aby gło­si­li kró­le­stwo Boże i uzdra­wia­li cho­rych.
Lecze­nie sta­no­wi istot­ne zada­nie ucznia Chry­stu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go pod­czas Mszy św. w Szpi­ta­lu Miej­skim przy ul. Szwaj­car­skiej w Pozna­niu, 11 lute­go 2018 r.