Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JUBILEUSZOWA NOWENNA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

„Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię!”. Tak wła­śnie brzmią pierw­sze sło­wa Chry­stu­sa, jakie św. Marek zawarł w swej Ewan­ge­lii. W jakiejś mie­rze sta­no­wią one jej pod­sta­wo­we prze­sła­nie. Mamy zatem naj­pierw uwie­rzyć w Ewan­ge­lię. Jej zasad­ni­czą treść wyja­śniał nam św. Piotr w swo­im Pierw­szym Liście, pisząc, że Chry­stus „umarł za grze­chy, spra­wie­dli­wy za nie­spra­wie­dli­wych, aby [nas] do Boga przy­pro­wa­dzić”. Został On „wpraw­dzie zabi­ty na cie­le”, ale trze­cie­go dnia zmar­twych­wstał, „powo­ła­ny do życia Duchem”. Obec­nie „jest po pra­wi­cy Bożej, gdyż poszedł do nie­ba, gdzie pod­da­ni Mu zosta­li Anio­ło­wie i Wła­dze, i Moce”. Ta Ewan­ge­lia, czy­li Dobra Nowi­na o zba­wie­niu, jakie­go doko­nał Jezus Chry­stus, doma­ga się od nas nie tyl­ko czy­sto inte­lek­tu­al­ne­go uzna­nia i przy­ję­cia, ale tak­że zmia­ny nasze­go dotych­cza­so­we­go spo­so­bu myśle­nia i postę­po­wa­nia. Doma­ga się zatem wewnętrz­ne­go, nie­kie­dy wprost rady­kal­ne­go nawró­ce­nia. Kie­dy więc Chry­stus dzi­siaj, w Pierw­szą Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, woła do nas: „Nawra­caj­cie się!”, pra­gnie, aby­śmy, po odrzu­ce­niu już na chrzcie „daw­ne­go czło­wie­ka”, kon­se­kwent­nie szli dro­gą Ewan­ge­lii.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Wiel­ki Post 2018 roku