Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIELKOPOSTNE NAWRÓCENIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzi­siaj, w Pierw­szą Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, sły­szy­my sło­wa Chry­stu­sa: „Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. Te sło­wa są pierw­szą zapi­sa­ną w Ewan­ge­lii Mar­ko­wej wypo­wie­dzią Jezu­sa, rodza­jem uwer­tu­ry do Jego publicz­nej dzia­łal­no­ści. Są zapo­wie­dzią głów­nej przy­czy­ny gło­sze­nia przez Nie­go Dobrej Nowi­ny. Powyż­sze sło­wa wzy­wa­ją nas do zde­cy­do­wa­ne­go porzu­ce­nia grze­chów i dosto­so­wa­nia nasze­go życia do spo­so­bu życia Pana Jezu­sa. Do każ­de­go i każ­dej z nas; do wiel­kich i małych, do boga­tych i bied­nych, wykształ­co­nych i nie­wy­kształ­co­nych, do dzie­ci, mło­dzie­ży, ludzi w sile wie­ku i star­ców kie­ru­je sło­wa: nawróć się! Nawró­ce­nie to zaprze­sta­nie czy­nie­nia zła i zapra­wia­nie się w dobrym. To pój­ście za Jezu­sem w taki spo­sób, aby Jego Ewan­ge­lia sta­ła się kon­kret­nym prze­wod­ni­kiem nasze­go życia. To zanie­cha­nie myśle­nia, że to my jeste­śmy wyłącz­ny­mi budow­ni­czy­mi wła­sne­go życia. To uzna­nie, że jeste­śmy stwo­rze­nia­mi, że zale­ży­my od Boga, od Jego miło­ści i jedy­nie „tra­cąc”
wła­sne życie w Nim, może­my je zyskać.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Wiel­ki Post 2018 roku