Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„W owych dniach mówił Bóg wszyst­kie te sło­wa: Ja jestem Pan, twój Bóg, któ­rym cię wywiódł z zie­mi egip­skiej, z domu nie­wo­li” (Wj 20,2). Te Boże sło­wa poprze­dza­ją ogło­sze­nie Deka­lo­gu, Bożych przy­ka­zań. Wiel­ki Post jest wezwa­niem skie­ro­wa­nym do każ­de­go z nas, aby­śmy na nowo usły­sze­li i przy­ję­li Boże przy­ka­za­nia. Te Boże pra­wa win­ni przy­jąć mał­żon­ko­wie, rodzi­ny. Szcze­gól­nie niech przyj­mą pierw­sze przy­ka­za­nie, aby Bóg był zawsze w ser­cu, w mał­żeń­stwie, w życiu rodzin­nym na pierw­szym miej­scu. Świa­tłem Bożym dla mał­żon­ków i rodzi­ców są: „Czcij ojca twe­go i mat­kę two­ją, nie zabi­jaj, nie cudzo­łóż… nie pożą­daj żony bliź­nie­go swe­go”. Pan Jezus w Kaza­niu na Górze uczy nas, aby­śmy przyj­mo­wa­li i prze­ży­wa­li przy­ka­za­nia z Góry Synaj wraz ze świa­tłem Ewan­ge­lii: „A Ja wam powia­dam” (Mt 5,32). Pan Jezus wyrzu­ca­jąc prze­kup­niów uczy nas, aby­śmy sza­no­wa­li kościół, miej­sce świę­te, ale i tę świą­ty­nię, któ­rą jest rodzi­na, Domo­wy Kościół i czło­wiek, świą­ty­nia Ducha Świę­te­go. „Nie rób­cie z domu Ojca mego tar­go­wi­ska” (J 2,16). To, co powie­dział i uczy­nił Pan Jezus, zobo­wią­zu­je nasze rodzi­ny do cią­głe­go oczysz­cza­nia świą­ty­ni rodzin­nej z tego, co ją pomniej­sza i znie­wa­ża. A czy posta­wa Pana Jezu­sa i Jego gwał­tow­ne sło­wa nie są wezwa­niem dla krew­nych, przy­ja­ciół, dla posta­wy, aby sta­now­czo bro­ni­li świę­to­ści życia, mał­żeń­stwa i rodzi­ny? On, któ­ry wie, „co się kry­je w czło­wie­ku” (J 2,25), daje nam przy­kład, aby­śmy z odwa­gą reago­wa­li, gdy widzi­my, że dziś ze świą­ty­ni mał­żeń­stwa i rodzi­ny czy­ni się „tar­go­wi­sko”. W Wiel­kim Poście roz­wa­ża­my tajem­ni­cę Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go. Św. Paweł Apo­stoł pisze, że Chry­stus ukrzy­żo­wa­ny jest „mocą Bożą i mądro­ścią Bożą” (1 Kor 1,24). „Praw­dzi­wa miłość zawsze jest… nie­za­słu­żo­na, bez­wa­run­ko­wa i bez­in­te­re­sow­na” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 296).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Roz­waż­my, że Pan Jezus ukrzy­żo­wa­ny wzy­wa nas, aby­śmy przy­szli do Nie­go, i posy­ła nas, aby­śmy odnaj­dy­wa­li Go w ludziach cier­pią­cych i zagu­bio­nych.