Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

„OTO SŁOWO BOŻE”

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Bóg jest miłością, więc podobieństwo do Niego musi znajdować fundament w tym, jak człowiek rozumie swoje powołanie do miłości. Chrystus uczy uniwersalnego wymiaru przykazania miłości. W pierwszej Torze wszystko rozstrzygało się w kategoriach posłuszeństwa, wierności i własności. Jezus uczy, że trzeba wejść w intymność samego Boga, w Jego istotę i doskonałość. „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. (…) Mojżesz głosił słowo Boże z taką mocą tylko dlatego, że przemawiał do ludu na mocy objawień otrzymanych od Boga. Jeśli lektor czyta słowo Boże i kończy to stwierdzeniem „Oto słowo Boże”, czyni tak dlatego, że czyta i głosi je mocą wiary Kościoła, który uznał pewne księgi za święte i natchnione. Głosi to, co ma moc sprawczą i przemieniającą serce człowieka. (…) Akolita to „idący za kimś” lub „towarzyszący”. Akolici powinni towarzyszyć tym, którzy sprawują Eucharystię. Mają stać się sługami ołtarza i sługami miłości, posługując chorym i potrzebującym. Karmiąc się Eucharystią, mają uczyć innych, co znaczy miłość wobec tych, którzy jej od nas oczekują lub jej przeczą.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice św. Floriana w Krakowie, w czasie której Metropolita udzielił posług akolity i lektora 38 klerykom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, 24 II 2018 r.