Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTO SŁOWO BOŻE”

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Bóg jest miło­ścią, więc podo­bień­stwo do Nie­go musi znaj­do­wać fun­da­ment w tym, jak czło­wiek rozu­mie swo­je powo­ła­nie do miło­ści. Chry­stus uczy uni­wer­sal­ne­go wymia­ru przy­ka­za­nia miło­ści. W pierw­szej Torze wszyst­ko roz­strzy­ga­ło się w kate­go­riach posłu­szeń­stwa, wier­no­ści i wła­sno­ści. Jezus uczy, że trze­ba wejść w intym­ność same­go Boga, w Jego isto­tę i dosko­na­łość. „Bądź­cie więc wy dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec wasz nie­bie­ski”. (…) Moj­żesz gło­sił sło­wo Boże z taką mocą tyl­ko dla­te­go, że prze­ma­wiał do ludu na mocy obja­wień otrzy­ma­nych od Boga. Jeśli lek­tor czy­ta sło­wo Boże i koń­czy to stwier­dze­niem „Oto sło­wo Boże”, czy­ni tak dla­te­go, że czy­ta i gło­si je mocą wia­ry Kościo­ła, któ­ry uznał pew­ne księ­gi za świę­te i natchnio­ne. Gło­si to, co ma moc spraw­czą i prze­mie­nia­ją­cą ser­ce czło­wie­ka. (…) Ako­li­ta to „idą­cy za kimś” lub „towa­rzy­szą­cy”. Ako­li­ci powin­ni towa­rzy­szyć tym, któ­rzy spra­wu­ją Eucha­ry­stię. Mają stać się słu­ga­mi ołta­rza i słu­ga­mi miło­ści, posłu­gu­jąc cho­rym i potrze­bu­ją­cym. Kar­miąc się Eucha­ry­stią, mają uczyć innych, co zna­czy miłość wobec tych, któ­rzy jej od nas ocze­ku­ją lub jej prze­czą.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie, w cza­sie któ­rej Metro­po­li­ta udzie­lił posług ako­li­ty i lek­to­ra 38 kle­ry­kom Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 24 II 2018 r.