Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE MOŻNA ŻYĆ BEZ BOGA!

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzi­siaj nie moż­na już być chrze­ści­ja­ni­nem w następ­stwie pro­ste­go fak­tu, że żyje­my w spo­łe­czeń­stwie o korze­niach chrze­ści­jań­skich. Tak­że ten, kto rodzi się w rodzi­nie chrze­ści­jań­skiej i jest reli­gij­nie wycho­wa­ny musi każ­de­go dnia pona­wiać decy­zję bycia chrze­ści­ja­ni­nem; dawać pierw­sze miej­sce Bogu. Przy­kła­dem i zachę­tą na tej dro­dze są dla nas wiel­kie nawró­ce­nia, takie jak św. Paw­ła na dro­dze do Damasz­ku czy św. Augu­sty­na. Tak­że i w naszych cza­sach Pan nie­stru­dze­nie puka do drzwi ludz­kich serc rów­nież w śro­do­wi­skach, któ­re wyda­ją się pochło­nię­te seku­la­ry­za­cją, jak sta­ło się to w przy­pad­ku Paw­ła Flo­renc­kie­go, rosyj­skie­go pra­wo­sław­ne­go. Będąc wycho­wa­nym jako agno­styk, żywił praw­dzi­wą wro­gość wobec nauki reli­gii w szko­le, potem jed­nak – już jako nauko­wiec – zawo­łał: „Nie, nie moż­na żyć bez Boga” – i cał­ko­wi­cie zmie­nił swo­je życie. Nawró­ce­nie się nie jest dla nas – jak nie­któ­rzy sądzą – spra­wą uzna­nio­wą, opcjo­nal­ną; ono jest dla nas koniecz­no­ścią. Potwier­dze­niem tego jest przy­po­wieść o nie­uro­dzaj­nym drze­wie figo­wym, któ­ra z jed­nej stro­ny przy­po­mi­na o Bożej cier­pli­wo­ści wobec nas, lecz jed­no­cze­śnie ostrze­ga, że ci, któ­rzy trwa­ją w grzesz­nym odrzu­ce­niu poku­ty, zosta­ną osta­tecz­nie „wycię­ci” z tego i z przy­szłe­go świa­ta.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Wiel­ki Post 2018 roku