Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem przedstawia podstawowe prawdy wiary o Wcieleniu i Odkupieniu. Ta rozmowa może nam pomóc w przeżywaniu Wielkiego Postu i może być wspaniałym światłem w realizacji każdego powołania, szczególnie zaś – powołania małżeńskiego i rodzinnego. „Potrzeba – mówi Pan Jezus do Nikodema – by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,14–15). Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, został wywyższony na krzyżu, aby ci, którzy w Niego wierzą mieli życie wieczne. Nie tylko w piątek, ale codziennie w Wielkim Poście, kierujmy nasze serce do przebitego Serca Jezusowego. Pomagajmy w rodzinie naszym bliskim, by przeżywali Wielki Post blisko krzyża. „Tak Bóg umiłował świat – mówił Pan Jezus do Nikodema – że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg dał nam swego Syna i wciąż daje. Odpowiedzią człowieka jest wiara; wiara jest darem Bożym, ale jednocześnie postawą człowieka. Owocem wiary – jest życie wieczne.
„Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3,18). „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła” (J 3,19–20). Boże światło w małżeństwie i rodzinie jest nam dane w prawie naturalnym, w nauce Pisma Świętego, w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła: świętość życia od poczęcia, trwałość małżeństwa, wierność, odpowiedzialność za powołanie do przekazywania życia.
„W Nowym Testamencie mowa jest o Kościele zbierającym się w domu. Przestrzeń
życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 15).
Propozycja refleksji
Przeczytam rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem – jeśli możliwe – przed krzyżem. Odniosę tę rozmowę do swego życia małżeńskiego i rodzinnego. Może uda się we wspólnocie rodzinnej rozważyć tę rozmowę.