Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus w roz­mo­wie z Niko­de­mem przed­sta­wia pod­sta­wo­we praw­dy wia­ry o Wcie­le­niu i Odku­pie­niu. Ta roz­mo­wa może nam pomóc w prze­ży­wa­niu Wiel­kie­go Postu i może być wspa­nia­łym świa­tłem w reali­za­cji każ­de­go powo­ła­nia, szcze­gól­nie zaś – powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go. „Potrze­ba – mówi Pan Jezus do Niko­de­ma – by wywyż­szo­no Syna Czło­wie­cze­go, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, miał życie wiecz­ne” (J 3,14–15). Syn Czło­wie­czy, Jezus Chry­stus, został wywyż­szo­ny na krzy­żu, aby ci, któ­rzy w Nie­go wie­rzą mie­li życie wiecz­ne. Nie tyl­ko w pią­tek, ale codzien­nie w Wiel­kim Poście, kie­ruj­my nasze ser­ce do prze­bi­te­go Ser­ca Jezu­so­we­go. Poma­gaj­my w rodzi­nie naszym bli­skim, by prze­ży­wa­li Wiel­ki Post bli­sko krzy­ża. „Tak Bóg umi­ło­wał świat – mówił Pan Jezus do Niko­de­ma – że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne” (J 3,16). Bóg dał nam swe­go Syna i wciąż daje. Odpo­wie­dzią czło­wie­ka jest wia­ra; wia­ra jest darem Bożym, ale jed­no­cze­śnie posta­wą czło­wie­ka. Owo­cem wia­ry – jest życie wiecz­ne.
„Kto wie­rzy w Nie­go, nie pod­le­ga potę­pie­niu; a kto nie wie­rzy, już został potę­pio­ny, bo nie uwie­rzył w imię Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go” (J 3,18). „A sąd pole­ga na tym, że świa­tło przy­szło na świat, lecz ludzie bar­dziej umi­ło­wa­li ciem­ność ani­że­li świa­tło: bo złe były ich uczyn­ki. Każ­dy bowiem, kto się dopusz­cza nie­pra­wo­ści, nie­na­wi­dzi świa­tła” (J 3,19–20). Boże świa­tło w mał­żeń­stwie i rodzi­nie jest nam dane w pra­wie natu­ral­nym, w nauce Pisma Świę­te­go, w naucza­niu Urzę­du Nauczy­ciel­skie­go Kościo­ła: świę­tość życia od poczę­cia, trwa­łość mał­żeń­stwa, wier­ność, odpo­wie­dzial­ność za powo­ła­nie do prze­ka­zy­wa­nia życia.
„W Nowym Testa­men­cie mowa jest o Koście­le zbie­ra­ją­cym się w domu. Prze­strzeń
życio­wa rodzi­ny może być prze­kształ­co­na w Kościół domo­wy” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 15).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Prze­czy­tam roz­mo­wę Pana Jezu­sa z Niko­de­mem – jeśli moż­li­we – przed krzy­żem. Odnio­sę tę roz­mo­wę do swe­go życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go. Może uda się we wspól­no­cie rodzin­nej roz­wa­żyć tę roz­mo­wę.