Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŻYĆ TAK, JAKBY PAN BÓG BYŁ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Oto postać Syryj­czy­ka Naama­na, któ­ry prze­kra­cza­jąc swo­je pogań­skie myśle­nie i doświad­cze­nie zmy­sło­we, zro­zu­miał, że został uzdro­wio­ny przez żywe­go Boga. Widać to wyraź­nie w jego rado­snym i peł­nym ufno­ści wyzna­niu: „Oto prze­ko­na­łem się, że na całej zie­mi nie ma Boga poza Izra­elem!”. Z jego posta­wą kon­tra­stu­je, opi­sa­ne w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii, zacho­wa­nie miesz­kań­ców Naza­re­tu, któ­rym zabra­kło poko­ry Naama­na i wia­ry Maryi, widocz­nej w sce­nie zwia­sto­wa­nia i nawie­dze­nia św. Elż­bie­ty. Jezus nie paso­wał do ich sche­ma­tów, bali się kon­se­kwen­cji swo­jej wia­ry w Nie­go. Naj­le­piej było Go wyrzu­cić z prze­strze­ni wła­sne­go życia, mia­sta, codzien­no­ści. Tyl­ko głę­bo­ka wia­ra w Chry­stu­sa pozwa­la chrze­ści­ja­nom prze­kro­czyć poziom tego, co świat według swo­ich kry­te­riów okre­śla jako zgor­sze­nie i głup­stwo. Wia­ra jest łaską, czymś dar­mo­wym, nie­za­słu­żo­nym dla niko­go, a z dru­giej stro­ny tak koniecz­nym, że bez tej łaski nie może­my żyć. (…) Żyć tak, jak­by Pan Bóg był – to jak­by zasa­da dla nie­wie­rzą­cych, któ­rą powi­nien mieć odwa­gę gło­sić ten, kto wie­rzy w Jezu­sa Chry­stu­sa Boże­go Syna, ponie­waż został dotknię­ty Bożą łaską.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas dru­gie­go dnia reko­lek­cji do stu­den­tów zgro­ma­dzo­nych w bazy­li­ce Świę­tej Trój­cy w Kra­ko­wie, 5 III 2018 r.