Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KOŚCIÓŁ A POLITYKA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Kościół ze swej stro­ny – sta­ra­jąc się podą­żać po śla­dach Zba­wi­cie­la – pra­gnie speł­niać w dzie­dzi­nie poli­ty­ki tyl­ko taką rolę, jaką wyzna­czył mu Chry­stus. Nie utoż­sa­mia się zatem ze wspól­no­tą poli­tycz­ną ani w ogó­le z żad­nym sys­te­mem poli­tycz­nym. Kościół nie jest po stro­nie pra­wi­cy, lewi­cy ani po stro­nie cen­trum, ponie­waż Kościół ma swo­ją wła­sną stro­nę; Kościół winien stać po stro­nie Bożej. Obie wspól­no­ty, Kościół oraz wspól­no­ta poli­tycz­na – z uwa­gi na swój kształt i cele – mają zupeł­nie inną natu­rę. Auto­no­mia i nie­za­leż­ność tych dwóch wspól­not widocz­na jest przede wszyst­kim w porząd­ku celów ich ist­nie­nia. Wspól­no­ty poli­tycz­ne słu­żą temu, co wcho­dzi w zakres docze­sne­go dobra wspól­ne­go, stąd zada­niem pań­stwa jest dba­łość o docze­sne spra­wy oby­wa­te­li. Kościół nato­miast zor­ga­ni­zo­wa­ny jest w taki spo­sób, aby odpo­wie­dzieć na potrze­by ducho­we swo­ich wier­nych; aby trosz­czyć się o ducho­we dobro docze­sne i wiecz­ne czło­wie­ka, a tak­że spo­łe­czeń­stwa. „Kościół – uczy kon­sty­tu­cja sobo­ro­wa Gau­dium et spes – z racji swej uni­wer­sal­nej misji, kie­ru­jąc swo­je prze­sła­nie do ludzi z wszyst­kich opcji poli­tycz­nych, nie może utoż­sa­miać się z żad­ną kon­kret­ną opcją poli­tycz­ną”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu, 1 III 2018 roku