Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

EWANGELIA JEST PRAWDĄ, KTÓRĄ SIĘ ŻYJE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Czy Bóg jest rze­czy­wi­ście na pierw­szym miej­scu w moim życiu? Czy On jest dla mnie żywym Bogiem? Czy jed­nak wybie­ram przed Nim boż­ki i przed nimi padam na twarz i mają one pierw­szeń­stwo przed tym Jedy­nym, o któ­rym wiem, że powi­nie­nem Go kochać całym ser­cem, wszyst­ki­mi siła­mi i całą swo­ją duszą? Wia­ra w Boga daje czło­wie­ko­wi znacz­nie więk­sze korzy­ści
niż Jego odrzu­ce­nie. Moc i mądrość Boża jest ponad mądro­ścią świa­ta i prze­ko­na­niem, że nie ma nic moc­niej­sze­go niż śmierć. Tym­cza­sem Chry­stus umarł na krzy­żu i zmar­twych­wstał, zwy­cię­ża­jąc to wszyst­ko, czym żył dotych­czas świat. Poko­nał całą jego logi­kę grze­chu, nie­na­wi­ści i śmier­ci. Tyl­ko Bóg może dać czło­wie­ko­wi praw­dzi­wą wol­ność i nauczyć poprzez życie Ewan­ge­lią, jak z niej korzy­stać. Ewan­ge­lia to nie jest dok­try­na, któ­rą raz się prze­czy­ta i będzie moż­na ją odło­żyć na bok, sta­jąc się jedy­nie wzbo­ga­co­nym o kolej­ne praw­dy czy­sto inte­lek­tu­al­ne. Ewan­ge­lia jest praw­dą, któ­rą się żyje, w któ­rej się trwa, któ­rą się sma­ku­je, któ­ra cią­gle jest nowa i potra­fi zaska­ki­wać.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas reko­lek­cji
dla stu­den­tów, Kra­ków, 8 III 2018 r.