Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DEKALOGZNAK MIŁOŚCI BOGA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Wszyst­kie przy­ka­za­nia Deka­lo­gu są spi­sa­ne w licz­bie poje­dyn­czej, ponie­waż posłu­szeń­stwo przy­ka­za­niom wyka­zu­je każ­dy czło­wiek indy­wi­du­al­nie, we wła­snym ser­cu. Tyl­ko wte­dy, gdy poje­dyn­czy czło­wiek czu­je się adre­sa­tem przy­ka­zań, mogą one być sku­tecz­ne. W tłu­mie czło­wiek sta­je się naj­czę­ściej głu­chy i obo­jęt­ny na przy­ka­za­nia i czu­je się zwol­nio­ny od ich prze­strze­ga­nia. Licz­ba poje­dyn­cza zaka­zów i naka­zów Deka­lo­gu świad­czy też o tym, jak wiel­ką war­tość ma każ­dy czło­wiek przed Bogiem i jak poważ­nie Bóg trak­tu­je każ­de­go czło­wie­ka z osob­na. Do każ­de­go z nas Bóg zwra­ca się oso­bi­ście. Cały Deka­log jest zna­kiem miło­ści Boga Ojca, Jego pra­gnie­nia, by nauczyć nas pra­wi­dło­wo odróż­niać dobro od zła, praw­dę od fał­szu, to, co spra­wie­dli­we, od tego, co nie­spra­wie­dli­we. Jego przy­ka­za­nia są zro­zu­mia­łe dla wszyst­kich. A wła­śnie dla­te­go, że ujmu­ją pod­sta­wo­we war­to­ści w kon­kret­ne nor­my i zasa­dy, czło­wiek wpro­wa­dza­jąc je w życie może zdą­żać dro­gą praw­dzi­wej wol­no­ści, któ­ra umac­nia go na szla­ku pro­wa­dzą­cym do życia i szczę­ścia. Prze­ciw­nie, kie­dy czło­wiek nie bie­rze przy­ka­zań pod uwa­gę, nie tyl­ko sta­je się obcym Bogu i porzu­ca przy­mie­rze z Nim, ale jed­no­cze­śnie odda­la się od życia i trwa­łe­go szczę­ścia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w III nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, Poznań, 4 III 2018 r.