Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE BÓJ SIĘ PRZYJĄĆ DZIECKA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Co mógł czuć św. Józef, kie­dy usły­szał od anio­ła we śnie, że ma przy­jąć do sie­bie Mary­ję, któ­ra poczę­ła mocą Ducha Świę­te­go i że dziec­ko, któ­re nosi pod ser­cem będzie Zba­wi­cie­lem świa­ta? Nie wie­my jak zare­ago­wał. Ewan­ge­lia nie prze­ka­zu­je nam żad­ne­go jego sło­wa. Ale wie­my, że odpo­wie­dział czy­nem. (…) Kolej­ne histo­rie z jego życia – uciecz­ka do Egip­tu i powrót z nie­go, tro­ska o dom rodzin­ny, w któ­rym roz­wi­jał się Chry­stus oraz poszu­ki­wa­nie 12-let­nie­go Jezu­sa, któ­ry został w Jero­zo­li­mie – poka­zu­ją Józe­fa jako czło­wie­ka czy­nu. Nie zlęk­nio­ne­go, nie zakło­po­ta­ne­go, ale takie­go, któ­ry otwar­ty na Boże natchnie­nia sta­wia czo­ła tym wszyst­kim nie­bez­pie­czeń­stwom, na jakie nara­żo­ne jest przede wszyst­kim Dzie­cię Jezus, a tak­że Jego Prze­naj­święt­sza Mat­ka. On, Józef, czu­je się za nich odpo­wie­dzial­ny, on ich ratu­je, on daje im poczu­cie tak koniecz­ne­go bez­pie­czeń­stwa. To wła­śnie spra­wi­ło, że jest on patro­nem męż­czyzn i dla­te­go sło­wa wypo­wie­dzia­ne do nie­go przez anio­ła moż­na odnieść do każ­de­go męż­czy­zny, zwłasz­cza mężów. Nie bój się. Nie bój się przy­jąć dziec­ka, któ­re się naro­dzi. Stań w jego obro­nie. Wspie­raj jego mat­kę. Bądź za nich odpo­wie­dzial­ny. Bądź męż­ny!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa, Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie, 19 III 2018 r.