Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DO CIEBIE, ŚWIĘTY JÓZEFIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Józef uczy dzi­siej­szych ojców, że mają nie tyl­ko obo­wią­zek zapew­nie­nia bytu mate­rial­ne­go dziec­ku, ale przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­ność za jego wycho­wa­nie. Ojco­wie nie powin­ni skła­dać wycho­wa­nia dziec­ka na bar­ki nauczy­cie­li czy wycho­waw­ców. Szko­ła nie jest głów­nym nauczy­cie­lem, lecz wtór­nym. (…) Przy­kład św. Józe­fa jest dla nas wszyst­kich wyraź­ną zachę­tą do wypeł­nia­nia z wier­no­ścią, pro­sto­tą i poko­rą zada­nia, któ­re nam wyzna­czy­ła Opatrz­ność. Myślę tu przede wszyst­kim o mat­kach i ojcach rodzin. Modlę się, aby zawsze potra­fi­li doce­niać pięk­no pro­ste­go i pra­co­wi­te­go życia, tro­skli­wie dba­li o swo­je mał­żeń­stwo i z entu­zja­zmem wypeł­nia­li wiel­ką i nie­ła­twą misję wycho­waw­czą. Kapła­nom, któ­rzy są ojca­mi dla wspól­not kościel­nych, niech św. Józef wyjed­nu­je, aby kocha­li Kościół czu­łą i ofiar­ną miło­ścią. Oso­bom kon­se­kro­wa­nym niech poma­ga wier­nie i z rado­ścią żyć według rad ewan­ge­licz­nych: ubó­stwa, czy­sto­ści i posłu­szeń­stwa. Pra­cow­ni­ków na całym świe­cie niech ota­cza opie­ką, aby, wyko­nu­jąc róż­ne zawo­dy, przy­czy­nia­li się do postę­pu całej ludz­ko­ści, i niech poma­ga, aby z miło­ścią wypeł­nia­li wolę Bożą tak, by z ich pomo­cą urze­czy­wist­nia­ło się dzie­ło zba­wie­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa, Sank­tu­arium
Świę­te­go Józe­fa w Pozna­niu, 19 III 2018 r.