Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Dziejach Apostolskich znajduje się wyrażenie: Bóg wskrzesił Jezusa (por. Dz 2,22–36). Sam Pan Jezus mówił, że będzie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia powstanie z martwych (Mt 20,17– 9). W Piśmie Świętym znajduje się też zdanie: „Duch wskrzesił Jezusa” (por. Rz 8,11; 1 P 3,18). Dzieło zbawienia dokonało się przez śmierć Wcielonego Syna Bożego, ale wszystkie dzieła zbawcze są owocem działania Boga w Trójcy Świętej. Ewangelia mówi o Apostołach Piotrze i Janie, którzy spieszą do grobu. Kobiety im powiedziały, że grób jest pusty. Po wielu latach św. Jan pisał o wejściu do pustego grobu: „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego z odwagą głosili, że Chrystus umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. Zbawcza śmierć na Kalwarii i Zmartwychwstanie było głównym tematem Listów św. Pawła: „Bóg wskrzesił Go z martwych” (Dz 13,30). W Zmartwychwstaniu
odkrywał fundament wiary: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Święta mają duże znaczenie w życiu rodziny. Szczególnie Boże Narodzenie sprzyja pojednaniu i umocnieniu miłości. Przy Krzyżu Chrystusa odnajdujemy swój krzyż, jego sens i siłę do znoszenia trudów każdego dnia. W Wigilię Paschalną odkrywamy na nowo łaskę Chrztu św. i zadania dla naszego powołania, wypływające z tego sakramentu. Zmartwychwstanie Pana Jezusa umacnia naszą wiarę, gdy przeżywamy śmierć bliskiej osoby i gdy przeżywamy przemijanie naszego życia. Zmartwychwstanie Pana Jezusa odnawia w nas wiarę w zwycięstwo dobra i miłości, wiarę w uratowanie małżeństwa i rodziny, w sens i wartość przebaczenia. Wielką wartość ma wspólne ucałowanie krzyża w Wielki Piątek, udział w procesji rezurekcyjnej, a także – śniadanie wielkanocne. „Rodzina… uczestnicząc w tajemnicy Krzyża Chrystusa… przekształca trudności i cierpienia w ofiarę miłości” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 317).
Propozycja refleksji
Propozycja postanowienia Zróbmy konkretny plan przeżywania Świętego Triduum: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.