Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Dzie­jach Apo­stol­skich znaj­du­je się wyra­że­nie: Bóg wskrze­sił Jezu­sa (por. Dz 2,22–36). Sam Pan Jezus mówił, że będzie ukrzy­żo­wa­ny, ale trze­cie­go dnia powsta­nie z mar­twych (Mt 20,17– 9). W Piśmie Świę­tym znaj­du­je się też zda­nie: „Duch wskrze­sił Jezu­sa” (por. Rz 8,11; 1 P 3,18). Dzie­ło zba­wie­nia doko­na­ło się przez śmierć Wcie­lo­ne­go Syna Boże­go, ale wszyst­kie dzie­ła zbaw­cze są owo­cem dzia­ła­nia Boga w Trój­cy Świę­tej. Ewan­ge­lia mówi o Apo­sto­łach Pio­trze i Janie, któ­rzy spie­szą do gro­bu. Kobie­ty im powie­dzia­ły, że grób jest pusty. Po wie­lu latach św. Jan pisał o wej­ściu do puste­go gro­bu: „Ujrzał i uwie­rzył” (J 20,8). Apo­sto­ło­wie po zesła­niu Ducha Świę­te­go z odwa­gą gło­si­li, że Chry­stus umarł na krzy­żu i trze­cie­go dnia zmar­twych­wstał. Zbaw­cza śmierć na Kal­wa­rii i Zmar­twych­wsta­nie było głów­nym tema­tem Listów św. Paw­ła: „Bóg wskrze­sił Go z mar­twych” (Dz 13,30). W Zmar­twych­wsta­niu
odkry­wał fun­da­ment wia­ry: „Jeśli Chry­stus nie zmar­twych­wstał, darem­ne jest nasze naucza­nie, próż­na jest tak­że wasza wia­ra” (1 Kor 15,14). Świę­ta mają duże zna­cze­nie w życiu rodzi­ny. Szcze­gól­nie Boże Naro­dze­nie sprzy­ja pojed­na­niu i umoc­nie­niu miło­ści. Przy Krzy­żu Chry­stu­sa odnaj­du­je­my swój krzyż, jego sens i siłę do zno­sze­nia tru­dów każ­de­go dnia. W Wigi­lię Pas­chal­ną odkry­wa­my na nowo łaskę Chrztu św. i zada­nia dla nasze­go powo­ła­nia, wypły­wa­ją­ce z tego sakra­men­tu. Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa umac­nia naszą wia­rę, gdy prze­ży­wa­my śmierć bli­skiej oso­by i gdy prze­ży­wa­my prze­mi­ja­nie nasze­go życia. Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa odna­wia w nas wia­rę w zwy­cię­stwo dobra i miło­ści, wia­rę w ura­to­wa­nie mał­żeń­stwa i rodzi­ny, w sens i war­tość prze­ba­cze­nia. Wiel­ką war­tość ma wspól­ne uca­ło­wa­nie krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek, udział w pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej, a tak­że – śnia­da­nie wiel­ka­noc­ne. „Rodzi­na… uczest­ni­cząc w tajem­ni­cy Krzy­ża Chry­stu­sa… prze­kształ­ca trud­no­ści i cier­pie­nia w ofia­rę miło­ści” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 317).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia Zrób­my kon­kret­ny plan prze­ży­wa­nia Świę­te­go Tri­du­um: Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa.