Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

KOMUNIA ŚWIĘTA

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 21 mar­ca br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
Cele­bra­cja Mszy św., któ­rej róż­ne eta­py oma­wia­my, ukie­run­ko­wa­na jest ku Komu­nii, czy­li do zjed­no­cze­nia z Jezu­sem ku Komu­nii sakra­men­tal­nej, a nie komu­nii ducho­wej, któ­rą możesz prze­żyć u sie­bie w domu, mówiąc: „Jezu pra­gnę Cie­bie przy­jąć ducho­wo” – nie! Ku Komu­nii sakra­men­tal­nej z Cia­łem i Krwią Chry­stu­sa. Eucha­ry­stię spra­wu­je­my po to, aby kar­mić się Chry­stu­sem. Daje On nam sie­bie same­go zarów­no w Sło­wie jak i w sakra­men­cie ołta­rza, aby­śmy byli do Nie­go podob­ni. Mówi to sam Pan: „Kto spo­ży­wa moje Cia­ło i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). (…) Po łama­niu chle­ba kon­se­kro­wa­ne­go, kapłan uka­zu­je go wier­nym, zapra­sza­jąc ich do udzia­łu w uczcie eucha­ry­stycz­nej. Zna­my sło­wa, któ­re roz­brzmie­wa­ją ze świę­te­go ołta­rza „Oto Bara­nek Boży, któ­ry gła­dzi grze­chy świa­ta. Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy zosta­li wezwa­ni na Jego ucztę”. (…) Rów­nież my kie­ru­je­my wzrok na Baran­ka Boże­go, któ­ry gła­dzi grze­chy świa­ta i wzy­wa­my go: „Panie, nie jestem godzien, abyś przy­szedł do mnie, ale powiedz tyl­ko sło­wo, a będzie uzdro­wio­na dusza moja”. Mówi­my to w każ­dej Mszy św. O ile to my mamy ruszyć w pro­ce­sji, aby przy­jąć Komu­nię św., to w isto­cie Chry­stus wycho­dzi nam na spo­tka­nie, aby nas upodob­nić do sie­bie. (…). Za każ­dym razem, gdy przy­stę­pu­je­my do Komu­nii św. upo­dab­nia­my się bar­dziej do Jezu­sa, bar­dziej prze­mie­nia­my się w Jezu­sa. Jak chleb i wino sta­ją się Cia­łem i Krwią Pana, tak ci któ­rzy otrzy­mu­ją je z wia­rą zosta­ją prze­mie­nie­ni w żyją­cą Eucha­ry­stię. (…) Oto cud Komu­nii św.: sta­je­my się tym, co otrzy­mu­je­my! (…) Litur­gię eucha­ry­stycz­ną koń­czy modli­twa po Komu­nii św. Kapłan zwra­ca się w niej w imie­niu wszyst­kich do Boga, aby Jemu podzię­ko­wać, że uczy­nił nas uczest­ni­ka­mi swej uczty oraz pro­sić, aby to, co otrzy­ma­li­śmy prze­mie­ni­ło nasze życie. Eucha­ry­stia nas umac­nia, aby­śmy wyda­li owo­ce, kwia­ty dobrych uczyn­ków, aby­śmy żyli jako chrze­ści­ja­nie. (…)