Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przed beatyfikacją

Nowe krakowskie sanktuarium

Beaty­fi­ka­cję poprze­dza boga­ty pro­gram dusz­pa­ster­ski. Wśród ini­cja­tyw, pla­no­wa­nych spo­tkań i kon­fe­ren­cji, a tak­że pro­jek­tów nauko­wych zwią­za­nych z przy­go­to­wa­nia­mi do wynie­sie­nia kra­kow­skiej pie­lę­gniar­ki do chwa­ły ołta­rzy, wyjąt­ko­wym miej­scem jest para­fial­ny kościół św. Miko­ła­ja przy ul. Koper­ni­ka 9. W tej świą­ty­ni zapla­no­wa­no poprze­dza­ją­ce beaty­fi­ka­cję spo­tka­nia die­ce­zjal­ne i comie­sięcz­ne – w dniach: 28 stycz­nia, 28 lute­go i 28 mar­ca – przy­go­to­wa­nia ducho­we, z uro­czy­stą Eucha­ry­stią, kon­fe­ren­cją i modli­twą przy docze­snych szcząt­kach, nie­dłu­go reli­kwiach, przy­szłej Bło­go­sła­wio­nej.
„To bar­dzo waż­na spra­wa” Były pro­boszcz para­fii św. Miko­ła­ja w Kra­ko­wie przy ul. Koper­ni­ka, ks. pra­łat Anto­ni Soł­ty­sik poznał Han­nę Chrza­now­ską w 1969 r., gdy w para­fii był wika­riu­szem. Wspo­mniał, że obok urzą­dza­nia spo­tkań dla cho­rych, „sta­rał się obej­mo­wać tro­ską dusz­pa­ster­ską pie­lę­gniar­ki, by [mogły] umac­niać się w wie­rze i zgod­nie ze swo­im sumie­niem oraz powo­ła­niem słu­żyć cho­rym [zwłasz­cza z kli­nik uni­wer­sy­tec­kich,

Fasa­da kościo­ła pw. św. Miko­ła­ja w Kra­ko­wie

poło­żo­nych na tere­nie para­fii], jak rów­nież cho­rym poza szpi­ta­la­mi”. Potem jako pro­boszcz inspi­ro­wał i popie­rał ini­cja­ty­wę człon­kiń Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pie­lę­gnia­rek i Położ­nych Pol­skich (KSPiPP), gdy – „w 1993 r. powsta­ła pro­po­zy­cja wynie­sie­nia Han­ny na ołta­rze”. Zro­dzi­ła się w kwiet­niu, w 20. rocz­ni­cę jej śmier­ci. Po Mszy św. cele­bro­wa­nej przez śp. ks. bp. Sta­ni­sła­wa Smo­leń­skie­go, wśród pie­lę­gnia­rek, cho­rych i ich opie­ku­nów padł pie­lę­gniar­ski wnio­sek o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia pro­ce­so­we­go. Z koń­cem 1995 r., pod­czas wizy­ta­cji kano­nicz­nej para­fii św. Miko­ła­ja, po spo­tka­niu ks. kard. Fran­cisz­ka Machar­skie­go z przed­sta­wi­cie­la­mi Służ­by Zdro­wia, Zarząd KSPiPP z dusz­pa­ste­rzem pie­lę­gnia­rek ks. dr. Kazi­mie­rzem Kubi­kiem zwró­cił się do Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go z proś­bą o roz­po­czę­cie sta­rań zmie­rza­ją­cych do wynie­sie­nia na ołta­rze Han­ny Chrza­now­skiej. Ks. pra­łat od św. Miko­ła­ja został powo­ła­ny na postu­la­to­ra na szcze­blu die­ce­zji. Współ­pra­co­wał z Hele­ną Mato­gą, uczen­ni­cą H. Chrza­now­skiej i wice­po­stu­la­tor­ką z ramie­nia KSPiPP. Po otwar­ciu pro­ce­su 3 listo­pa­da 1998 r. (po 25 latach od jej śmier­ci) przez ks. kard. F. Machar­skie­go, już w następ­nym roku w koście­le św. Miko­ła­ja, w każ­dą trze­cią śro­dę mie­sią­ca – będą­cą dniem spo­tkań for­ma­cyj­nych dla pie­lę­gnia­rek i położ­nych – trwa­ły modli­twy o wynie­sie­nie Han­ny na ołta­rze. Po zamknię­ciu pro­ce­su die­ce­zjal­ne­go przez Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, 30 grud­nia 2002 r., akta pro­ce­so­we ks. pra­łat A. Soł­ty­sik oso­bi­ście z ks. dr. K. Kubi­kiem zawieź­li do Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych. Pod­czas audien­cji, po poin­for­mo­wa­niu Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II o celu przy­jaz­du do Rzy­mu, usły­sze­li zna­mien­ne, dwu­krot­nie powtó­rzo­ne sło­wa: To bar­dzo waż­na spra­wa.