Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przed beatyfikacją

Han­na Chrza­now­ska pod­czas wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków zawo­do­wych

W przed­dzień 45. rocz­ni­cy śmier­ci, w sobo­tę 28 kwiet­nia br. Słu­żeb­ni­ca Boża Han­na Chrza­now­ska zosta­nie wynie­sio­na do chwa­ły ołta­rzy. Uro­czy­sto­ściom w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach prze­wod­ni­czyć będzie pre­fekt Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych w Rzy­mie ks. kard. Ange­lo Ama­to. Od grud­nia 2017 r. dzia­ła Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny Beaty­fi­ka­cji pod prze­wod­nic­twem ks. bp. Jana Zają­ca, zło­żo­ny z sek­cji: Dusz­pa­ster­skiej, Litur­gicz­nej, Deko­ra­cyj­nej, Porząd­ko­wej i Medial­nej.

Pierwsza polska pielęgniarka w drodze na ołtarze

Naj­waż­niej­sze tego­rocz­ne wyda­rze­nie Z udzia­łem ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, 18 stycz­nia br. mia­ła miej­sce pierw­sza kon­fe­ren­cja pra­so­wa przed beaty­fi­ka­cją Słu­żeb­ni­cy Bożej w Domu Arcy­bi­sku­pów Kra­kow­skich w Kurii Metro­po­li­tal­nej. Ks. Arcy­bi­skup uznał zbli­ża­ją­ce się uro­czy­sto­ści za „naj­waż­niej­sze tego­rocz­ne wyda­rze­nie dusz­pa­ster­skie w Archi­die­ce­zji”. Pod­kre­śla­jąc jego donio­słość i zna­cze­nie, któ­re „cze­ka w naj­bliż­szym cza­sie nie tyl­ko Kościół kra­kow­ski”, zwró­cił

W Kurii Metro­po­li­tal­nej w sali z Papie­skim Oknem o przy­go­to­wa­niach do beaty­fi­ka­cji infor­mo­wa­li, od lewej: ks. dr Paweł Gałusz­ka, odpo­wie­dzial­ny za przy­go­to­wa­nia dusz­pa­ster­skie, ks. abp Marek Jędra­szew­ski, ks. bp senior Jan Zając oraz Hele­na Mato­ga, wice­po­stu­la­tor pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go, Kra­ków, 18 stycz­nia 2018

jed­no­cze­śnie uwa­gę, że w jego prze­ko­na­niu „wpi­su­je się ono wspa­nia­le w ten szcze­gól­ny rok świę­to­wa­nia 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, bo to, co poka­za­ła w swo­im życiu Han­na Chrza­now­ska, to wła­śnie wal­ka o Pol­skę”. W uza­sad­nie­niu ks. abp Jędra­szew­ski zwró­cił uwa­gę, że „Pani Han­na Chrza­now­ska uro­dzi­ła się na począt­ku XX w. i prze­cho­dzi­ła przez dra­ma­tycz­ne eta­py rodze­nia się pol­skiej nie­pod­le­gło­ści, a następ­nie wal­ki o to, aby ta nie­pod­le­głość zosta­ła utrzy­ma­na i zagwa­ran­to­wa­na. Jej życie – kon­ty­nu­ował swo­je roz­wa­ża­nia kra­kow­ski hie­rar­cha – było cią­głym szu­ka­niem spo­so­bu, w jaki moż­na Pol­sce słu­żyć, zwłasz­cza poprzez służ­bę ludziom potrze­bu­ją­cym opie­ki i wspar­cia w cho­ro­bie”. Z uwa­gi na toczą­ce się zma­ga­nia o życie dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, doda­wał: – Mam nadzie­ję, że Słu­ga Boża, nie­dłu­go bło­go­sła­wio­na świę­te­go kato­lic­kie­go i apo­stol­skie­go Kościo­ła, Han­na Chrza­now­ska będzie nie­ja­ko patro­no­wa­ła tej naszej dal­szej bata­lii o to, żeby każ­dy czło­wiek już poczę­ty miał w peł­ni zagwa­ran­to­wa­ne pra­wo do życia i opie­ki ze stro­ny naj­bliż­szych i ze stro­ny same­go pań­stwa pol­skie­go.