Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

I WTEDY ROZPOZNALI ZMARTWYCHWSTAŁEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pan zmar­twych­wstał. I nie cho­dzi tu tyl­ko o to, że doko­na­ło się Jego powsta­nie z mar­twych. On jest zmar­twych­wsta­ły raz na zawsze i dzia­ła jako zmar­twych­wsta­ły, a dzia­ła­jąc tak, nie zosta­wia swo­ich uczniów samych z ich zwąt­pie­niem, z ich roz­cza­ro­wa­niem, z ich gory­czą. Jest cią­gle zatro­ska­ny o nich, o ich zba­wie­nie i dla­te­go dołą­cza do nich jako jeden z wędrow­ców i zaczy­na im tłu­ma­czyć Pisma. (…) I wte­dy roz­po­zna­li Zmar­twych­wsta­łe­go. I od razu, już inni, wra­ca­ją do Jero­zo­li­my. Nie roz­cza­ro­wa­ni, nie peł­ni wewnętrz­nej gory­czy, ale rado­śni, bo Pan zmar­twych­wstał. Praw­da o zmar­twych­wsta­niu gło­szo­na jest przez Kościół od
Zesła­nia Ducha Świę­te­go aż po dzień dzi­siej­szy. Ta kate­che­za Kościo­ła trwa. O Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym. Trwa na prze­kór ludz­kim zwąt­pie­niom, nie­kie­dy roz­pa­czy wobec prze­ra­że­nia, jak szyb­ko prze­mi­ja życie, i jak sta­je się ono w tym prze­mi­ja­niu jed­nym wiel­kim absur­dem. I na prze­kór temu Kościół gło­si całe­mu świa­tu: Pan, któ­re­go Żydzi ukrzy­żo­wa­li, zmar­twych­wstał, żyje i swo­im zmar­twych­wsta­niem nada­je zupeł­nie nowy sens nasze­mu prze­mi­ja­niu i nasze­mu życiu!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa, Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie, 19 III 2018 r.