Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ORĘDZIE O ZMARTWYCHWSTANIU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Osta­tecz­nie zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa – przy­no­sząc nam zba­wie­nie – otwar­ło nam dro­gę do nasze­go ducho­we­go zmar­twych­wsta­nia już teraz, w docze­sno­ści. Orę­dzie o zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa sta­ło się jed­no­cze­śnie dro­go­wska­zem w życiu docze­snym czło­wie­ka. Czło­wiek wie­rzą­cy nie ucie­ka bowiem od świa­ta, ale nada­je mu wiecz­ny, nie­skoń­czo­ny, boski sens. „Jeśli­ście razem z Chry­stu­sem powsta­li z mar­twych, szu­kaj­cie tego, co w górze…, dąż­cie do tego, co w górze, nie do tego, co na zie­mi” (Kol 3,1–2). Cze­go kon­kret­nie – żyjąc na zie­mi – mamy szu­kać tam „w górze”? Z pew­no­ścią ser­decz­ne­go miło­sier­dzia, dobro­ci, poko­ry, cicho­ści, cier­pli­wo­ści, zno­sze­nia jed­nych przez dru­gich, wyba­cza­nia sobie nawza­jem, miło­ści, któ­ra jest wię­zią dosko­na­ło­ści. To nic inne­go jak pra­ca ducho­wa nad sobą. To codzien­ne prze­cho­dze­nie z nizin na wyży­ny ducho­we. Do tej pra­cy potrze­bu­je­my koniecz­nie łaski Bożej. A wła­śnie zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa daje nam tę moc do prze­cho­dze­nia z grze­chu do cno­ty, ze smut­ku do rado­ści, ze śmier­ci do życia. Tu może­my zadać sobie pyta­nie, czy we mnie jest taka wola pra­cy nad sobą.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Wigi­lii Pas­chal­nej, Kate­dra Poznań­ska, 31 III/1 IV 2018 r.