Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ORĘDZIE O ZMARTWYCHWSTANIU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Ostatecznie zmartwychwstanie Chrystusa – przynosząc nam zbawienie – otwarło nam drogę do naszego duchowego zmartwychwstania już teraz, w doczesności. Orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa stało się jednocześnie drogowskazem w życiu doczesnym człowieka. Człowiek wierzący nie ucieka bowiem od świata, ale nadaje mu wieczny, nieskończony, boski sens. „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze…, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,1–2). Czego konkretnie – żyjąc na ziemi – mamy szukać tam „w górze”? Z pewnością serdecznego miłosierdzia, dobroci, pokory, cichości, cierpliwości, znoszenia jednych przez drugich, wybaczania sobie nawzajem, miłości, która jest więzią doskonałości. To nic innego jak praca duchowa nad sobą. To codzienne przechodzenie z nizin na wyżyny duchowe. Do tej pracy potrzebujemy koniecznie łaski Bożej. A właśnie zmartwychwstanie Chrystusa daje nam tę moc do przechodzenia z grzechu do cnoty, ze smutku do radości, ze śmierci do życia. Tu możemy zadać sobie pytanie, czy we mnie jest taka wola pracy nad sobą.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Wigilii Paschalnej, Katedra Poznańska, 31 III/1 IV 2018 r.