Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (18)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zazwy­czaj Boże Naro­dze­nie trak­tu­je­my jako świę­to rodzin­ne. Sym­bo­lem pojed­na­nia, prze­ba­cze­nia i odno­wie­nia wię­zi mał­żeń­skiej jest łama­nie się opłat­kiem i wie­cze­rza wigi­lij­na. Coraz czę­ściej pogłę­bia się świa­do­mość wie­rzą­cych, że Tri­du­um Pas­chal­ne, Wiel­ki Pią­tek, Wigi­lia Pas­chal­na, uro­czy­stość Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go są dro­gą do odno­wy ducho­wej jed­nost­ki i wspól­no­ty. Reko­lek­cje, spo­wiedź wiel­ko­post­na, udział we Mszy św. w Wiel­ki Czwar­tek, uca­ło­wa­nie krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek, Dro­ga Krzy­żo­wa na Kal­wa­rii, odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzciel­nych w Wigi­lię Pas­chal­ną, pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na, a tak­że śnia­da­nie wiel­ka­noc­ne – są umoc­nie­niem miło­ści w rodzi­nie, pokor­nym prze­pro­sze­niem i prze­ba­cze­niem. Prze­dłu­że­niem świąt Zmar­twych­wsta­nia jest dru­ga nie­dzie­la okre­su wiel­ka­noc­ne­go, kie­dy szcze­gól­nie czci­my Boga boga­te­go w miło­sier­dzie. Pomię­dzy dru­gą a trze­cią nie­dzie­lą wiel­ka­noc­ną prze­ży­wa­my Tydzień Miło­sier­dzia. Może wte­dy myśli­my o bied­nych i samot­nych w sąsiedz­twie, w Afry­ce, o głod­nych, uchodź­cach, a trze­ba jesz­cze bar­dziej prze­ży­wać wezwa­nie do miło­sier­dzia w mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Pan Jezus wciąż przy­po­mi­na: „Jeże­li przy­nie­siesz dar swój przed ołtarz i tam wspo­mnisz, że brat twój ma coś prze­ciw tobie, zostaw tam dar przed ołta­rzem, a naj­pierw idź i pojed­naj się z bra­tem, a potem przyjdź i złóż swój dar” (Mt 5,23–24). Nie tyl­ko w Wiel­kim Poście, ale
i w kolej­ne nie­dzie­le wiel­ka­noc­ne i w każ­dym cza­sie, aktu­al­ne jest wezwa­nie: „Poku­tuj­cie więc i nawróć­cie się, aby grze­chy wasze zosta­ły zgła­dzo­ne” (Dz 3,19); Zmar­twych­wsta­ły Jezus gło­si: „W imię Jego [Mesja­sza] gło­szo­ne będzie nawró­ce­nie i odpusz­cze­nie grze­chów… Wy jeste­ście świad­ka­mi tego” (Łk 24,47–48). Kolej­ne tygo­dnie okre­su wiel­ka­noc­ne­go są przy­go­to­wa­niem do Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Wciąż pamię­taj­my o haśle obec­ne­go roku: „Jeste­śmy napeł­nie­ni Duchem Świę­tym”. „Dusz­pa­sterz nie może czuć się zado­wo­lo­ny, sto­su­jąc jedy­nie pra­wa moral­ne wobec osób żyją­cych w sytu­acjach nie­re­gu­lar­nych, jak­by były kamie­nia­mi, któ­re rzu­ca się w życie osób” (Ojciec Świę­ty
Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 305)..
Pro­po­zy­cja reflek­sji
„Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” – co zna­czy to bło­go­sła­wień­stwo w codzien­nym życiu naszej rodzi­ny?