Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Dz 3 , 13 – 15 . 17 – 19 ; 1 J 2 , 1 – 5 ; Łk 24 , 35 – 48

MUSIAŁY SIĘ WYPEŁNIĆ ZAPOWIEDZI PISMA

Fot. www.pixabay.com

Ucznio­wie opo­wia­da­li, co ich spo­tka­ło w dro­dze, jak pozna­li Jezu­sa przy łama­niu chle­ba. A gdy roz­ma­wia­li o tym, On sam sta­nął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwo­żo­nym i wylę­kłym zda­wa­ło się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Cze­mu jeste­ście zmie­sza­ni i dla­cze­go wąt­pli­wo­ści budzą się w waszych ser­cach? Popa­trz­cie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknij­cie się Mnie i prze­ko­naj­cie: duch nie ma cia­ła ani kości, jak widzi­cie, że Ja mam. Przy tych sło­wach poka­zał im swo­je ręce i nogi. Lecz gdy oni z rado­ści jesz­cze nie wie­rzy­li i peł­ni byli zdu­mie­nia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedze­nia? Oni poda­li Mu kawa­łek pie­czo­nej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To wła­śnie zna­czy­ły sło­wa, któ­re mówi­łem do was, gdy byłem jesz­cze z wami: Musi się wypeł­nić wszyst­ko, co napi­sa­ne jest o Mnie w Pra­wie Moj­że­sza, u Pro­ro­ków i w Psal­mach. Wte­dy oświe­cił ich umysł, aby rozu­mie­li Pisma. I rzekł do nich: Tak jest napi­sa­ne: Mesjasz będzie cier­piał i trze­cie­go dnia zmar­twych­wsta­nie; w imię Jego gło­szo­ne będzie nawró­ce­nie i odpusz­cze­nie grze­chów wszyst­kim naro­dom, począw­szy od Jero­zo­li­my. Wy jeste­ście świad­ka­mi tego.

ROZWAŻANIE

Znów powra­ca­my do dnia zmar­twych­wsta­nia. Jezus spo­ty­ka uczniów idą­cych – ucie­ka­ją­cych – do Emaus. W dro­dze roz­ma­wia, tłu­ma­czy sens pro­roc­kich wypo­wie­dzi doty­czą­cych Mesja­sza, wresz­cie ule­ga natar­czy­wej proś­bie i zosta­je w gospo­dzie. I tu wyko­nu­je znak, któ­ry na zawsze już będzie wska­zy­wał na Eucha­ry­stię: łamie chleb i daje uczniom do spo­ży­cia. Ci rze­czy­wi­ście roz­po­zna­ją swe­go Mistrza. Natych­miast wra­ca­ją, by o tym wszyst­kim opo­wie­dzieć pozo­sta­łym. Ponow­nie spo­ty­ka­ją Zmar­twych­wsta­łe­go. I znów sły­szą wyja­śnie­nie Pisma. Tak mozol­nie rodzi się wia­ra uczniów, tak powo­li wzra­sta wia­ra Kościo­ła. Podob­nie dziś: wia­ra rośnie, gdy słu­cha­my sło­wa Boże­go i uczest­ni­czy­my w Eucha­ry­stii. Mówiąc dokład­niej: gdy słu­cha­my Jezu­sa i budu­je­my z Nim oso­bi­stą więź. Sło­wo i sakra­ment to żywa obec­ność Pana dla nas.

(rs)