Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŻYCIE JEST CENNE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Kościół gło­si naukę o świę­to­ści ludz­kie­go życia, jed­no­znacz­nie odrzu­ca­jąc mani­pu­lo­wa­nie sło­wem, któ­re w miej­sce „dziec­ka” sta­wia okre­śle­nie „zbiór komó­rek”. Pan Bóg, mimo opo­ru wie­lu ludzi, by uznać poczę­te życie za czło­wie­ka, przez swój Kościół gło­si „w porę i nie w porę” naukę o świę­to­ści życia, o tym, że trze­ba go uznać i uklęk­nąć przed nim. Przy­kła­dem, któ­ry dosko­na­le obra­zu­je Bożą tro­skę i dzia­ła­nie w obro­nie ludz­kie­go życia jest bez­gra­nicz­ne posłu­szeń­stwo Jezu­sa, Jego zaufa­nie wzglę­dem Boga Ojca oraz posta­wa Maryi, któ­ra zgo­dzi­ła się być mat­ką Syna Boże­go. (…) Ludz­kie życie nie koń­czy się w chwi­li śmier­ci, ale osią­ga peł­ny i osta­tecz­ny wymiar, kie­dy czło­wiek wkra­cza w rze­czy­wi­stość wiecz­no­ści, do któ­rej został powo­ła­ny. Kościół sta­wia przed każ­dym wie­rzą­cym wiel­kie zada­nie pro­mo­cji i obro­ny życia ludz­kie­go. Jest to odpo­wie­dzial­na misja w dobie sze­rze­nia się cywi­li­za­cji śmier­ci, pro­wa­dzą­cej do ego­izmu i ulot­nej przy­jem­no­ści. Wie­rzy­my, że nasze życie jest świę­te i prze­zna­czo­ne do wiecz­no­ści, bo jego daw­cą jest Bóg Ojciec. Jest cen­ne – sam Jezus Chry­stus odda­je swo­je życie za bra­ci i całą ludz­kość.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Świę­to Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, 9 IV 2018 r.