Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MACIE BYĆ ŚWIADKAMI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa sta­ło się dla Apo­sto­łów doświad­cze­niem zmy­sło­wym – widzie­li Go, doty­ka­li, spo­ży­wał z nimi posi­łek, ale nie rozu­mie­li tego wszyst­kie­go, potrze­bo­wa­li wyja­śnie­nia. Pan Jezus tłu­ma­czył im Pisma, któ­re w Nim się speł­ni­ły. Jakiś czas póź­niej podob­nie było z Apo­sto­ła­mi – fakt uzdro­wie­nia chro­me­go przez Pio­tra mocą Boga był doświad­czal­ny zmy­sło­wo dla Żydów, ale nie­zro­zu­mia­ły i wyma­gał wyja­śnie­nia Pio­tra. Speł­nia się zatem ten sam sche­mat, któ­ry moż­na było odczy­tać, kie­dy pochy­la­li­śmy się nad opi­sem uka­za­nia się Chry­stu­sa Apo­sto­łom wie­czo­rem w pierw­szy dzień zmar­twych­wsta­nia. Apo­sto­ło­wie czy­ni­li podob­nie, wska­zu­jąc na Pisma i wyja­śnia­jąc je, ponie­waż byli wier­ni temu, co Pan Jezus powie­dział im w wie­czór po zmar­twych­wsta­niu: „wy jeste­ście tego świad­ka­mi”. Jeste­ście świad­ka­mi Zmar­twych­wsta­łe­go, któ­re­go mogli­ście widzieć i doty­kać, i z któ­rym razem spo­ży­wa­li­ście pokar­my. Wy macie być świad­ka­mi cze­goś waż­niej­sze­go – wska­zy­wa­nia na to, że Chry­stus zmar­twych­wsta­ły jest kimś zapo­wie­dzia­nym przez Moj­że­sza, pro­ro­ków, psal­my, zapo­wie­dzia­nym po to, aby pojed­nać ludz­kość z Bogiem. Macie być tego świad­ka­mi. Się­gaj­my po Pismo Świę­te, Sło­wo Boga, ale tak­że Sło­wo o Bogu i o czło­wie­ku. Żyj­my tym Sło­wem. Prze­ku­waj­my je na codzien­ność.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji II Naro­do­we­go Dnia Czy­ta­nia Pisma Świę­te­go, Kate­dra Wawel­ska, 15 IV 2018 r.