Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WSKRZESZENIE OJCZYZNY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Myśląc o zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa i chrze­ści­ja­ni­na, war­to zwró­cić uwa­gę na temat wskrze­sze­nia Ojczy­zny. Na tego­rocz­ny jubi­le­usz 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę dnia 11 listo­pa­da 1918 roku. Tego rodza­ju jubi­le­usz daje nam zazwy­czaj oka­zję do wyra­że­nia naszej wdzięcz­no­ści wiel­kim posta­ciom, któ­re przy­czy­ni­ły się do odro­dze­nia wol­nej Pol­ski: Igna­ce­mu Pade­rew­skie­mu (1860– 1941), Józe­fo­wi Pił­sud­skie­mu (1867–1935), Roma­no­wi Dmow­skie­mu (1864–1939), Win­cen­te­mu Wito­so­wi (1874–1945), Woj­cie­cho­wi Kor­fan­te­mu (1873–1939), Igna­ce­mu Daszyń­skie­mu (1866–1936). Wszyst­kim powstań­com i żoł­nie­rzom tam­te­go cza­su. Ludziom, któ­rzy budo­wa­li zrę­by odro­dzo­ne­go pań­stwa. Nie mniej­sze zasłu­gi w odro­dze­niu Pol­ski ma Kościół, wraz z jego ducho­wień­stwem, zako­na­mi i wier­ny­mi świec­ki­mi. Prze­cież Kościół w cza­sie zabo­rów był jedy­ną struk­tu­rą orga­ni­za­cyj­ną prze­kra­cza­ją­cą gra­ni­ce zabor­cze. Jedy­ną struk­tu­rą dzia­ła­ją­cą nie­prze­rwa­nie w tym cza­sie gdy bra­ko­wa­ło pol­skie­go pań­stwa. Pry­mas i kult świę­te­go Woj­cie­cha był zwor­ni­kiem ponad gra­ni­ca­mi zabo­rów. Wagę Kościo­ła rozu­mie­li zabor­cy, co potwier­dza licz­ba zesła­nych na wygna­nie i wię­zie­nia bisku­pów, księ­ży i zakon­ni­ków oraz świec­kich. Potwier­dza likwi­da­cja zako­nów.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Wigi­lii Pas­chal­nej, Kate­dra Poznań­ska, 31 III/1 IV 2018 r.