Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza, według obra­zu zaczerp­nię­te­go przez Chry­stu­sa z zie­mi pale­styń­skiej, któ­ry mówił: „Ja jestem Dobrym Paste­rzem i znam moje owce”. Kie­dy Jezus mówi, że zna owce, to chce tutaj wyra­zić coś jesz­cze bar­dziej istot­ne­go. On je kocha. To jest szcze­gól­ne pozna­nie owiec poprzez miłość i dodaj­my – miłość ofiar­ną, życie odda­jąc za owce. Obraz owczar­ni to tak­że obraz Kościo­ła, na cze­le któ­re­go stoi Chry­stus. Ale my, owce – chrze­ści­ja­nie, otrzy­ma­li­śmy coś jesz­cze – wyjąt­ko­wą god­ność. Wte­dy, kie­dy uzna­je się Boga, moż­na zro­zu­mieć na czym pole­ga god­ność chrze­ści­ja­ni­na – on jest Bożym dziec­kiem. On jest przez Boga kocha­ny, on, zmie­rza­jąc za Chry­stu­sem jako swo­im Dobrym Paste­rzem, osta­tecz­nie jest przez Boga ocze­ki­wa­ny, bo w Bożym domu jest, jak Chry­stus powie­dział do Apo­sto­łów, miesz­kań wie­le, a On, Chry­stus, te miesz­ka­nia już dla swo­ich wier­nych uczniów przy­go­to­wał. Jeśli tak spoj­rzy­my na swo­ją przy­na­leż­ność do Chry­stu­sa i Jego Kościo­ła, uświa­do­mi­my sobie ogrom nasze­go chrze­ści­jań­skie­go szczę­ścia. Jak­że szczę­śli­wy nasz los, jaka radość, że jeste­śmy Boży­mi dzieć­mi, nie tyl­ko, że tak się nazy­wa­my, ale nimi napraw­dę jeste­śmy

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas wizy­ta­cji para­fii Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej w Mur­za­si­ch­lu, 22 IV 2018 r.