Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WSPÓŁPRACA DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Para­fia nie sta­nie się sku­tecz­nym ośrod­kiem ewan­ge­li­za­cji – a tak­że nowej ewan­ge­li­za­cji – jeśli nie będzie miej­scem har­mo­nij­nej i twór­czej współ­pra­cy duchow­nych i świec­kich. Zdro­wy Kościół to taki, w któ­rym ist­nie­je żywa współ­pra­ca wszyst­kich jego człon­ków, tak duchow­nych jak i świec­kich. (…) Para­fia nie może być opar­ta wyłącz­nie na dusz­pa­ster­skim cha­ry­zma­cie pro­bosz­cza i wspo­ma­ga­ją­cych go księ­ży. Ducho­wień­stwu bar­dzo poma­ga zaan­ga­żo­wa­nie i doświad­cze­nie wia­ry ludzi świec­kich, gdyż wier­ni świec­cy – tkwiąc bez­po­śred­nio w świe­cie – zna­ją lepiej jego rado­ści, tro­ski, lęki i cier­pie­nia. Para­fial­na Rada Dusz­pa­ster­ska może – z tego tytu­łu – wie­le dopo­móc dusz­pa­ste­rzom w roze­zna­niu ewan­ge­licz­nej gle­by, w któ­rą wsie­wa się Sło­wo Boże. W tej prze­strze­ni – sto­sow­nie do posia­da­nej wie­dzy, kom­pe­ten­cji i auto­ry­te­tu – świec­cy mają moż­ność, a nie­kie­dy nawet obo­wią­zek ujaw­nia­nia swe­go zda­nia w spra­wach, któ­re doty­czą dobra Kościo­ła. Odby­wać się to powin­no w pierw­szym rzę­dzie za pośred­nic­twem Para­fial­nych Rad Dusz­pa­ster­skich, usta­no­wio­nych w celu budo­wa­nia Kościo­ła w praw­dzie, z odwa­gą i roz­trop­no­ścią, z sza­cun­kiem i miło­ścią wobec każ­de­go. Jed­nym sło­wem idzie o to, aby świec­cy prze­sta­li odgry­wać rolę pasa­że­rów w łodzi Kościo­ła, a zaję­li miej­sce zało­gi.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas Forum Para­fial­nych Rad Dusz­pa­ster­skich, Poznań, 14 IV 2018 r.