Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BŁOGOSŁAWIONA HANNA CHRZANOWSKA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

(…) Niech będzie uwiel­bio­ny Bóg w bło­go­sła­wio­nej Han­nie Chrza­now­skiej. Od dzi­siaj, Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia, tak­że to ostat­nie wezwa­nie może­my kie­ro­wać do Boga w Trój­cy Świę­tej Jedy­ne­go, któ­re­go chwa­ła tak prze­moż­nie roz­brzmie­wa w życiu i doko­na­niach Jego świę­tych. Dzię­ku­je­my więc Bogu za to, że w swej Ojcow­skiej łaska­wo­ści zechciał nas nią obda­ro­wać – nie­gdyś jako peł­ną żar­li­wo­ści kra­kow­ską pie­lę­gniar­kę, dogłęb­nie prze­ję­tą losem cho­rych, bied­nych i opusz­czo­nych, dzi­siaj jako naszą nie­biań­ską Orę­dow­nicz­kę, będą­cą wzo­rem zatro­ska­nia o god­ność i świę­tość każ­de­go ludz­kie­go życia. Beaty­fi­ka­cja Han­ny Chrza­now­skiej jest szcze­gól­nym Bożym darem dla Pol­ski, któ­ra w tym roku obcho­dzi 100-lecie odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści, oraz 40-lecie wybo­ru Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na papie­ża. Bło­go­sła­wio­na Han­na jako szes­na­sto­let­nia dziew­czy­na była oso­bi­stym świad­kiem i uczest­ni­kiem entu­zja­zmu Pola­ków tam­te­go nie­zwy­kłe­go dla nas roku 1918, a swo­im dal­szym życiem ofiar­nie i do koń­ca słu­ży­ła naszej Ojczyź­nie poprzez pomoc oka­zy­wa­ną bied­nym i potrze­bu­ją­cym wspar­cia ludziom.

Frag­ment podzię­ko­wa­nia za beaty­fi­ka­cję Han­ny Chrza­now­skiej, Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 28 IV 2018 r.