Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PARAFIALNE RADY DUSZPASTERSKIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Z badań wyni­ka, że nie­mal poło­wa para­fial­nych rad dusz­pa­ster­skich podej­mu­je kon­kret­ne dzia­ła­nia w para­fii. Naj­częst­szym polem dzia­łal­no­ści para­fial­nych rad dusz­pa­ster­skich są spra­wy dusz­pa­ster­sko-apo­stol­skie (22%), cha­ry­ta­tyw­ne (13%), admi­ni­stra­cyj­ne (12%), następ­nie litur­gicz­ne (12%), gospo­dar­cze (11%) oraz spo­łecz­no-kul­tu­ral­ne (2%). Prze­pro­wa­dzo­ne przez Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go bada­nia uka­za­ły inten­syw­ny roz­wój licz­by para­fial­nych rad dusz­pa­ster­skich w Pol­sce w ostat­nich latach. Ist­nie­ją pod­sta­wy ku temu, aby w roz­wo­ju Rad dostrze­gać dal­szy etap roz­wo­ju struk­tu­ry para­fial­nej w Pol­sce. Nie­ste­ty, czę­sto Para­fial­ne Rady Dusz­pa­ster­skie nie funk­cjo­nu­ją w spo­sób spraw­ny. (…) Z dru­giej jed­nak stro­ny, przy­kła­dy aktyw­nie funk­cjo­nu­ją­cych Rad wska­zu­ją na pozy­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie tych struk­tur na pro­ces prze­kształ­ca­nia para­fii we wspól­no­tę. Gdzie Rady rze­czy­wi­ście dzia­ła­ją, tam z pew­no­ścią inte­gru­ją one para­fię, włą­cza­ją i akty­wi­zu­ją jej miesz­kań­ców, budu­ją więź pomię­dzy świec­ki­mi a dusz­pa­ste­rza­mi oraz ani­mu­ją dzia­łal­ność dusz­pa­ster­ską z zacho­wa­niem cen­tral­nej roli pro­bosz­cza w para­fii.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas Forum Para­fial­nych Rad Dusz­pa­ster­skich, Poznań, 14 IV 2018 r.