Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (22)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus po zmar­twych­wsta­niu uka­zy­wał się przez czter­dzie­ści dni. Apo­sto­ło­wie mogli Go słu­chać, doty­kać Jego ran w uwiel­bio­nym cie­le. Pan Jezus jadał z nimi, wyrzu­cał im, że nie chcą wie­rzyć, że żyje. Uka­zy­wał się też innym ludziom, aby mogli uwie­rzyć w Jego zmar­twych­wsta­nie. Jego cia­ło było uwiel­bio­ne. Prze­cho­dził przez zamknię­te drzwi, zni­kał i prze­no­sił się w inne miej­sce. Odcho­dząc do Ojca roze­słał Apo­sto­łów, naka­zu­jąc im, by gło­si­li Ewan­ge­lię. Św. Marek napi­sał: „Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu. Kto uwie­rzy i przyj­mie chrzest, będzie zba­wio­ny; a kto nie uwie­rzy, będzie potę­pio­ny” (Mk 16,15–16). Tym, któ­rzy uwie­rzą, obie­cał spe­cjal­ne dary: „złe duchy będą wyrzu­cać, (…) jeśli­by coś zatru­te­go wypi­li, nie będzie im szko­dzić. Na cho­rych będą kłaść ręce, i ci odzy­ska­ją zdro­wie” (Mk 16,17–18). Jak w rodzi­nie i przez rodzi­nę reali­zo­wać to zada­nie? W rodzi­nie wszy­scy człon­ko­wie są posła­ni, aby sło­wem, życiem, modli­twą świad­czy­li nawza­jem wobec sie­bie o Ewan­ge­lii. Wie­le razy rodzi­ce cier­pią z tego powo­du, że ich dzie­ci, któ­rym prze­ka­zy­wa­no wia­rę, w pew­nym wie­ku prze­sta­ją prak­ty­ko­wać, nie modlą się, nie uczest­ni­czą w Eucha­ry­stii, ukła­da­ją życie nie licząc się z Ewan­ge­lią. Nie­któ­rzy rodzi­ce pyta­ją: gdzie popeł­ni­li­śmy błąd? Na co nie zwró­ci­li­śmy uwa­gi? Odcho­dzą­cy do nie­ba Pan Jezus mówił:
„Gdy Duch Świę­ty zstą­pi na was, otrzy­ma­cie Jego moc i będzie­cie moimi świad­ka­mi… aż po krań­ce zie­mi” (Dz 1,8). Duch Świę­ty umac­nia wia­rę uczniów Chry­stu­sa, by trwa­li w świa­do­mo­ści, że Pan Jezus jest w nich, z nimi – i posy­ła ich, aby bliź­nim, począw­szy od rodzi­ny, pomo­gli dojść do nie­ba. „Mał­żeń­stwo i rodzi­na otrzy­mu­ją od Chry­stu­sa, poprzez Kościół, łaskę Ducha Świę­te­go, aby dawać świa­dec­two Ewan­ge­lii miło­ści Bożej” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 71).