Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

CZŁOWIEK GŁĘBOKIEJ WIARY

Jeden z zało­ży­cie­li Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, nasz szef – dr inż. Anto­ni Zię­ba. Odcho­dził do Domu Ojca zaopa­trzo­ny świę­ty­mi sakra­men­ta­mi, pełen ufno­ści i poko­ju, w obec­no­ści swej uko­cha­nej Żony.


Owo­ce przy­jaź­ni Anto­nie­go Zię­by z Panem Jezu­sem pra­gnie­my cho­ciaż w nie­wiel­kiej czę­ści przed­sta­wić w niniej­szym nume­rze „Źró­dła” i w ten spo­sób wyra­zić naszą wdzięcz­ność Panu Bogu za Jego życie, pro­sząc o łaskę Miło­sier­dzia dla Nie­go na szczę­śli­wą wiecz­ność w Nie­bie. Adam Kisiel

Redak­tor Naczel­ny TRK „Źró­dło”


Kon­do­len­cje Ks. Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go

Z ogrom­nym smut­kiem przy­ją­łem wia­do­mość o śmier­ci Pana Dr. Inż. Anto­nie­go Zię­by. Wyra­żam jed­no­cze­śnie moją wdzięcz­ność za dar jego życia, prze­peł­nio­ne­go chrze­ści­jań­ską miło­ścią. Pan pozwo­lił mu zakoń­czyć ziem­ską piel­grzym­kę w uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, któ­rej był odda­ny i Jej opie­ce powie­rzał dzie­ło obro­ny życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Trud­no prze­ce­nić zasłu­gi Pana Inży­nie­ra – był i będzie wzo­rem dla wie­lu, któ­rzy nie chcą zgo­dzić się na cywi­li­za­cję śmier­ci i pod prąd współ­cze­sne­mu świa­tu mówią życiu: Tak! Nie­pod­wa­żal­nym auto­ry­te­tem dla śp. Pana Inży­nie­ra był św. Jan Paweł II . Sło­wa Ojca Świę­te­go o tym, jak pięk­nym, nie­zwy­kłym i nie­po­wta­rzal­nym darem Boga jest życie, nie tyl­ko cyto­wał, lecz żył nimi na co dzień. Niech Miło­sier­ny Bóg wyna­gro­dzi w nie­bie nie­zli­czo­ne zasłu­gi, jakie Pan Inży­nier peł­nił na zie­mi dla Jego chwa­ły i w obro­nie Dzie­ła Stwo­rze­nia. Rodzi­nę śp. Pana Inży­nie­ra ota­czam modli­twą i z ser­ca bło­go­sła­wię.

+ Marek Jędra­szew­ski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Kra­kow­ski