Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

CZŁOWIEK GŁĘBOKIEJ WIARY

Jego misja – naszym zada­niem

Fot. A. Woj­nar

W uro­czy­stość Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski, po cięż­kiej cho­ro­bie, zmarł wie­lo­let­ni pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka.
Był czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry, obroń­cą życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, wraż­li­wym na los i potrze­by ubo­gich rodzin, współ­za­ło­ży­cie­lem Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci i World Pray­er for Life, pre­ze­sem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka, wice­pre­ze­sem Pol­skiej Fede­ra­cji Ruchów Obro­ny Życia, wydaw­cą i redak­to­rem wie­lu cza­so­pism kato­lic­kich („Źró­dło”, „Dro­ga”, „Ola i Jaś”, „Domi­nik”, „Cuda i Łaski Boże”, „Nasza Arka”, „Wycho­waw­ca”), eme­ry­to­wa­nym pra­cow­ni­kiem nauko­wym Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej, zało­ży­cie­lem Kra­kow­skie­go Oddzia­łu Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy, Ryce­rzem Nie­po­ka­la­nej (MI), człon­kiem Zako­nu Rycer­skie­go Świę­te­go Gro­bu Boże­go w Jero­zo­li­mie, Ryce­rzem Orde­ru Jasno­gór­skiej Bogu­ro­dzi­cy oraz Ryce­rzem Kolum­ba, a tak­że lau­re­atem licz­nych nagród, w tym papie­skie­go meda­lu „Pro Ecc­le­sia et Pon­ti­fi­ce”, kocha­ją­cym Mężem, Ojcem i Dziad­kiem. Wszyst­kim, któ­rzy modli­li się o Jego wyzdro­wie­nie, z całe­go ser­ca dzię­ku­je­my, a teraz pro­si­my gorą­co o modli­twę za spo­kój Jego duszy. Choć śmierć prze­rwa­ła Jego ziem­skie życie, jed­nak nie prze­kre­śli­ła zna­cze­nia misji, któ­rej słu­żył przez wie­le lat. Wdzięcz­ni za Jego obec­ność pośród nas i wska­zy­wa­nie kie­run­ku dzia­łań, będzie­my dokła­dać sta­rań, aby dzie­ło obro­ny życia owoc­nie kon­ty­nu­ować.

Redak­cja i współ­pra­cow­ni­cy TRK „Źró­dło”