Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWÓRZCIE SIĘ NA DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pan Jezus wzy­wa Apo­sto­łów, aby bra­li z Nie­go przy­kład życia. Aby kocha­li się miło­ścią naj­bar­dziej głę­bo­ką, bez­in­te­re­sow­ną i ofiar­ną, gdzie temu, kto kocha zale­ży przede wszyst­kim na dobru tego, któ­re­go kocha. Goto­wość do postę­po­wa­nia według zasad chrze­ści­jań­skiej wia­ry jest toż­sa­ma z nie­ła­twą, ale pięk­ną i szla­chet­ną miło­ścią do dru­gie­go czło­wie­ka, któ­ra wyma­ga odrzu­ce­nia wła­sne­go ego­izmu i samo­re­ali­za­cji za wszel­ką cenę. Reali­zo­wać sie­bie zna­czy kochać dru­gie­go czło­wie­ka, nie myśleć o samo­speł­nie­niu, ale pytać, co moż­na zro­bić dla dru­gie­go, aby on, doświad­cza­jąc mojej dobro­ci i auten­tycz­nej miło­ści, mógł wzra­stać. Otwórz­cie się na dary Ducha Świę­te­go: mądro­ści, rozu­mu, rady, męstwa, umie­jęt­no­ści, poboż­no­ści i bojaź­ni Bożej. Trwa­nie w miło­ści Bożej wią­że się z prze­strze­ga­niem przy­ka­zań. Zna­kiem miło­ści Boga do czło­wie­ka jest krzyż, któ­ry przy­po­mi­na o męce i zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa. Niech nie będzie on tyl­ko pamiąt­ką dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści, ale przy­po­mnie­niem o ogrom­nej Bożej miło­ści, w któ­rej powi­nien trwać każ­dy chrze­ści­ja­nin. Niech te krzy­że zawie­szo­ne na waszych pier­siach mówią o tym, jak bar­dzo na waszą miłość do Boga i dru­gie­go czło­wie­ka liczy sam Chry­stus.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w para­fii pw. św. Grze­go­rza Wiel­kie­go w Kra­ko­wie-Rusz­czy do kan­dy­da­tów, któ­rym Metro­po­li­ta udzie­lił Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, 14 V 2018 r.