Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRAWDZIWA DEMOKRACJA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Coraz mniej jest war­to­ści, któ­re nas łączą, a coraz wię­cej tych, któ­re nas dzie­lą. Czy zatem ska­za­ni jeste­śmy na świat, w któ­rym łączyć nas będzie tyl­ko Kodeks Ruchu Dro­go­we­go? Bo prze­cież nawet zapi­sy Powszech­nej Dekla­ra­cji Praw Czło­wie­ka nie dla każ­de­go zna­czą to samo. Dla­te­go praw­dzi­wa demo­kra­cja doma­ga się przy­ję­cia z prze­ko­na­niem war­to­ści inspi­ru­ją­cych pro­ce­du­ry demo­kra­tycz­ne: god­no­ści każ­dej oso­by ludz­kiej, posza­no­wa­nia praw czło­wie­ka, uzna­nia dobra wspól­ne­go za cel i kry­te­rium porząd­ku­ją­ce życie poli­tycz­ne. Jeśli nie ma gene­ral­nej jed­no­myśl­no­ści co do tych war­to­ści, zatra­ca się zna­cze­nie demo­kra­cji, a jej sta­bil­ność sta­je pod zna­kiem zapy­ta­nia. Jeśli pozba­wi się demo­kra­cję aksjo­lo­gicz­nych fun­da­men­tów, ona sama z sie­bie nie jest w sta­nie zagwa­ran­to­wać rzą­dów pra­wa ani sze­ro­ko rozu­mia­nej wol­no­ści. Jeśli się ją pozba­wi tych fun­da­men­tów, ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo, że – zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi demo­kra­tycz­ny­mi – pań­stwo cie­szą­ce się wol­no­ścią z cza­sem przyj­mie cha­rak­ter tota­li­tar­ny, w któ­rym cał­ko­wi­tą wła­dzę spra­wo­wać będzie wąska gru­pa wybra­nych przez naród oli­gar­chów. (…) Demo­kra­tycz­ne pań­stwo nie może być zawie­szo­ne w aksjo­lo­gicz­nej próż­ni, ponie­waż zakła­da ono kon­kret­ne fun­da­men­ty etycz­ne. Doty­czy to każ­de­go pań­stwa, któ­re­go ist­nie­nie nie opie­ra się na przy­mu­sie wobec oby­wa­te­li.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Kra­ków – Skał­ka, 13 V 2018 roku