Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Pwt 4,32–34.39–40; Rz 8,14–17; Mt 28,16–20
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jede­na­stu uczniów uda­ło się do Gali­lei na górę, tam gdzie Jezus im pole­cił. A gdy Go ujrze­li, odda­li Mu pokłon. Nie­któ­rzy jed­nak wąt­pi­li. Wte­dy Jezus zbli­żył się do nich i prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi. Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko, co wam przy­ka­za­łem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta.
ROZWAŻANIE
Raz jesz­cze ucznio­wie zebra­li się wokół Pana. Choć Zmar­twych­wsta­ły uka­zy­wał się wie­le razy, spę­dził z ucznia­mi nie­ma­ło cza­su, przy­cho­dził do Wie­czer­ni­ka, spo­ży­wał z nimi posi­łek, to jed­nak Mate­usz zazna­cza, że wciąż byli i tacy, któ­rzy wąt­pi­li. I wów­czas Pan odpo­wia­da: „Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi”. Trud­no było w to uwie­rzyć, gdy Pan wisiał na krzy­żu. Owszem, zmar­twych­wstał, ale wciąż nie wszyst­ko ukła­da­ło się według ocze­ki­wań uczniów. Tym bar­dziej Jezus przy­po­mi­na: „Dana Mi jest wszel­ka wła­dza…”, by każ­dy z nas odna­lazł peł­ne bez­pie­czeń­stwo w naj­moc­niej­szych dło­niach świa­ta, w dło­niach Zba­wi­cie­la. Zro­zu­mie­li to świę­ci Sta­ni­sław i Brat Albert, Urszu­la Ledó­chow­ska i sio­stra Fau­sty­na, św. Andrzej Bobo­la i św. Mak­sy­mi­lian. I tylu, tylu innych… Dziś kolej, bym i ja to zro­zu­miał. Bo Pan znów dziś mówi: „Oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta”.

(rs)