Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

POLSKA PAMIĘTA

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 wrze­śnia 2017 r. w spra­wie upa­mięt­nie­nia arcy­bi­sku­pa Anto­nie­go Bara­nia­ka, żoł­nie­rza nie­złom­ne­go Kościo­ła, w 40. rocz­ni­cę śmier­ci
Czter­dzie­ści lat temu, 13 sierp­nia 1977 roku, zmarł arcy­bi­skup Anto­ni Bara­niak, przez wie­le lat jeden z naj­bliż­szych współ­pra­cow­ni­ków pry­ma­sa Pol­ski kar­dy­na­ła Augu­sta Hlon­da i pry­ma­sa Pol­ski kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Arcy­bi­skup Anto­ni Bara­niak uro­dził się 1 stycz­nia 1904 roku w Seba­stia­no­wie. Od 1933 do 1948 roku peł­nił funk­cje sekre­ta­rza i kape­la­na pry­ma­sa Pol­ski kar­dy­na­ła Augu­sta Hlon­da. Po jego śmier­ci został sekre­ta­rzem i kape­la­nem pry­ma­sa Pol­ski kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Z powo­du swej bli­skiej współ­pra­cy z pry­ma­sem Pol­ski Ste­fa­nem Wyszyń­skim biskup Anto­ni Bara­niak stał się jed­nym z naj­waż­niej­szych przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go Kościo­ła w naj­gor­szych dla nie­go cza­sach PRL-u i sta­li­now­skich prze­śla­do­wań. Pod­czas aresz­to­wa­nia pry­ma­sa Pol­ski Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w nocy z 25 na 26 wrze­śnia 1953 roku aresz­to­wa­no rów­nież bisku­pa Anto­nie­go Bara­nia­ka, któ­ry został osa­dzo­ny w wię­zie­niu przy ul. Rako­wiec­kiej w War­sza­wie. Komu­ni­ści usi­ło­wa­li za wszel­ką cenę pozbyć się pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Zamie­rza­li wyto­czyć pry­ma­so­wi Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu pro­ces o dzia­łal­ność kontr­re­wo­lu­cyj­ną i zdra­dę pań­stwa. W tym celu chcie­li wymu­sić zezna­nia obcią­ża­ją­ce pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go na jego naj­bliż­szym współ­pra­cow­ni­ku – bisku­pie Anto­nim Bara­nia­ku. W cią­gu 27 mie­się­cy biskup Anto­ni Bara­niak był prze­słu­chi­wa­ny co naj­mniej 145 razy. Był tor­tu­ro­wa­ny, poni­ża­ny, bity, gło­dzo­ny i prze­trzy­my­wa­ny w ciem­ni­cy. Pomi­mo wiel­kie­go cier­pie­nia, jakie mu zada­wa­no, biskup Anto­ni Bara­niak pozo­stał wier­ny pry­ma­so­wi Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu, wier­ny Kościo­ło­wi. W 1956 roku wyszedł na wol­ność, po czym aż do śmier­ci słu­żył Bogu, Kościo­ło­wi i Ojczyź­nie. Pięk­ne sło­wa o arcy­bi­sku­pie Anto­nim Bara­nia­ku wypo­wie­dział obec­ny Metro­po­li­ta Kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski: „Gdy­by nie arcy­bi­skup Bara­niak i jego nie­ugię­ta posta­wa, nie było­by powro­tu pry­ma­sa Wyszyń­skie­go do War­sza­wy po okre­sie uwię­zie­nia, bez pry­ma­sa Wyszyń­skie­go nie było­by kar­dy­na­ła Woj­ty­ły, a potem Jana Paw­ła II”. Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, uzna­jąc zasłu­gi wiel­kie­go pol­skie­go patrio­ty arcy­bi­sku­pa Anto­nie­go Bara­nia­ka dla Kościo­ła oraz jego poświę­ce­nie dla Boga i ludzi, skła­da cześć Jego pamię­ci.