Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

WIELKI POLSKI BOHATER

Nało­że­nie paliu­sza – Poznań, 08.09.1958 r.

„Nale­ży do pan­te­onu żoł­nie­rzy nie­złom­nych, z któ­ry­mi razem cier­piał w wię­zie­niu moko­tow­skim. Nie mam żad­nych wąt­pli­wo­ści, że abp Anto­ni Bara­niak – postać w sze­ro­kiej prze­strze­ni publicz­nej zapo­mnia­na i prze­mil­cza­na, jest pod­no­szo­ny dziś do ran­gi jed­ne­go z naj­waż­niej­szych boha­te­rów Pol­ski po 1918 r.”.

Andrzej Duda, pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej

Wiel­kość abp. Anto­nie­go Bara­nia­ka nale­ży bez wąt­pie­nia do naj­ja­śniej­szych w naj­now­szych dzie­jach Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce. (…) nie­ugię­cie i kon­se­kwent­nie urze­czy­wist­niał nakre­ślo­ną przez Pry­ma­sa Wyszyń­skie­go linię postę­po­wa­nia Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce w obro­nie chrze­ści­jań­skiej wia­ry, a pośred­nio tak­że poczu­cia iden­tycz­no­ści, tra­dy­cji i patrio­ty­zmu”. „Gdy­by nie arcy­bi­skup Bara­niak i jego nie­ugię­ta posta­wa, nie było­by powro­tu pry­ma­sa Wyszyń­skie­go do War­sza­wy po okre­sie uwię­zie­nia, bez pry­ma­sa Wyszyń­skie­go nie było­by kar­dy­na­ła Woj­ty­ły, a potem Jana Paw­ła II”.

Ks. abp Marek Jędra­szew­ski,
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Nie zała­mał się, nie pod­dał żad­nym naci­skom, pozo­stał wier­ny Kościo­ło­wi i Ojczyź­nie, nie zdra­dził pry­ma­sa Wyszyń­skie­go. Może sta­no­wić wspa­nia­ły wzór do kształ­to­wa­nia cha­rak­te­ru i sumie­nia. To czło­wiek nie­złom­ny”.

Ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki, Metro­po­li­ta Poznań­ski

6 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Metro­po­li­ta Poznań­ski, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki poin­for­mo­wał o roz­po­czę­ciu pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go ks. abp. Anto­nie­go Bara­nia­ka na szcze­blu die­ce­zjal­nym.