Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JEDNOŚĆ OJCASYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzi­siaj prze­ży­wa­my w Koście­le uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Tajem­ni­ca Trój­cy sta­no­wi cen­trum wia­ry i życia chrze­ści­jań­skie­go. Jest ona źró­dłem wszyst­kich innych tajem­nic wia­ry oraz świa­tłem, któ­re je oświe­ca. (…) Jakie zna­cze­nie ma praw­da Trój­cy Prze­naj­święt­szej dla nasze­go oso­bi­ste­go życia? Tajem­ni­ca ta uczy nas przede wszyst­kim komu­nii, jed­no­ści, wspól­no­ty z Bogiem i ludź­mi. Dla powsta­nia takiej wspól­no­ty nie wystar­czy jaka­kol­wiek zbio­ro­wość, zgro­ma­dze­nie, spo­łecz­ność poj­mo­wa­na w sen­sie docze­snym (np. w tram­wa­ju czy w wię­zie­niu). Nie wystar­czą zwy­kłe wię­zy spo­łecz­ne, tech­nicz­ne czy kul­tu­ral­ne. Trud­no bowiem mówić o wspól­no­cie tam, gdzie każ­dy jest zaję­ty wyłącz­nie sobą, swo­im życiem i swo­imi spra­wa­mi. Tu potrze­ba znacz­nie głęb­szej – ani­że­li wyłącz­nie ziem­ska – „jed­no­ści”. Potrze­ba jed­no­ści, któ­ra jest owo­cem miło­ści Ojca, łaski Syna oraz daru jed­no­ści pocho­dzą­ce­go od Ducha Świę­te­go („Łaska Pana Jezu­sa Chry­stu­sa, miłość Boga i dar jed­no­ści w Duchu Świę­tym niech będą z wami wszyst­ki­mi!”). Miłość, łaska i jed­ność (komu­nia) to róż­ne dzia­ła­nia, któ­re two­rzą Kościół i czy­nią z Kościo­ła „lud zjed­no­czo­ny jed­no­ścią Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość Trój­cy
Prze­naj­święt­szej, Poznań, plac Wol­no­ści, 27 V 2018 r.