Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

STOICIE NA PIERWSZEJ LINII BATALII

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Okres, w któ­rym Saint-Exu­péry pisał „Małe­go Księ­cia” był cza­sem per­so­na­li­zmu, a więc odkry­cia praw­dy o czło­wie­ku jako kimś, kto ma rela­cje do innych i dzię­ki nim może w ogó­le ist­nieć, a tak­że wzra­stać. Tym­cza­sem dzi­siaj chce się stwo­rzyć czło­wie­ka jak­by bez rela­cji. Zamknię­te­go i zapa­trzo­ne­go w sie­bie ego­istę, któ­ry chce sie­bie reali­zo­wać, z sie­bie snuć róż­ne­go rodza­ju inter­pre­ta­cje, nie zwa­ża­jąc na fak­ty, a ktoś inny jest tyl­ko po to, żeby towa­rzy­szył mu jako ele­ment ogól­ne­go wyści­gu szczu­rów. Ta nowa ten­den­cja jest nie tyl­ko anty­hu­ma­ni­stycz­na, ale wręcz anty­ekle­zjal­na, bo Kościół jest wspól­no­tą na wzór Trój­cy Świę­tej. Pań­stwo, ucząc reli­gii, ucząc zatem wspól­no­to­wej wizji czło­wie­ka i Pana Boga, sto­ją na pierw­szej linii bata­lii, jaka się dzi­siaj na are­nie współ­cze­snej kul­tu­ry roz­strzy­ga. Nie wia­do­mo jesz­cze, w któ­rym kie­run­ku dalej się to poto­czy i miej­my nadzie­ję, że ten kry­zys huma­ni­zmu, któ­ry jest, któ­ry znaj­du­je swój wyraz tak­że w gło­szo­nej epo­ce post- chrze­ści­jań­skiej, post-praw­dy, że on minie. Głę­bo­ko wie­rzy­my, że zno­wu zatrium­fu­je praw­da o czło­wie­ku, któ­ry reali­zu­je się tyl­ko wte­dy, kie­dy może two­rzyć z dru­gim praw­dzi­wy dia­log, kie­dy spo­ty­ka się z twa­rzą dru­gie­go czło­wie­ka.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do człon­ków Rady Kate­che­tycz­nej, Kra­ków, 4 VI 2018 r.